Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

�De Kruisiging van Jezus�

 Post Reply Post Reply Pagina  12>
Schrijver
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: �De Kruisiging van Jezus�
    Geplaatst op: 24 augustus 2004 om 08:49
IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

�De Kruisiging van Jezus�
Allereerst wil ik u laten zien wat de Qor�aan hier over zegt. Er staat geschreven:
�En (wegens) hen uitspraak: "Wij hebben de Mas�h �sa' (Messias Jezus), zoon van Maryam (Maria), gedood."
Maar zij doodden hem niet, en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek.

En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over.
Zij hebben daargeen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij �sa' (Jezus) gedood hebben.
Maar Allah heeft juist tot Zich opgeheven.
En Allah is Almachtig, Alwijs.�

(Qor�aan An-Nis�4 aya 157 & 158)

U kunt lezen dat ze slechts vermoedens volgenden. Als je de Bijbel leest, wordt dit bevestigd.
De kruisiging en de opstanding vormen de basis van het Christendom. Maar wat als Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de grond onder de voeten van de Christenen. Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg, zonder inhoud. Dit kunnen we lezen in de Bijbel in 1Korinti�rs 15:14. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat de Profeet Jezus (�sa�) niet gestorven is. Echt waar, het staat duidelijk beschreven. Alles wat ik in dit stuk vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen�..

Bewijzen tegen de 'kruisiging' & 'de opstanding' van Jezus
De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men via via hoorde. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. Dat ze (de discipelen) er persoonlijk niet bij zijn geweest staat in Marcus. Daar staat ��En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen�� (Marcus 14:50).

De discipelen die alles later te horen kregen (van), dachten dat hij dood was en geloofden niet dat hij leefde:
"�En toen zij hoorden, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet..." (Marcus 16:11)
Ik vermoed dat zij het niet geloofden omdat zij de Christelijke leerstelling met betrekking tot de wederopstanding kenden.

Dat God Jezus (�sa�) tot Zich opgeheven heeft, dat is een wonder. Iedereen verwachtte dat Jezus (�sa�) zou sterven, maar hij (�sa�) stierf niet. Een wonder. Daardoor zijn ook de bespottingen, vernederingen, de pijn en folteringen hem bespaard gebleven. Jezus (�sa�) verdient respect, geen vernederingen en pijniging.

Eerst gaan we eens kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korinti�rs. Daar staat: ��Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt�� (1Korinti�rs 15:44)

Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden.
Nu de opstanding van Jezus (�sa�).
Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens.
Als eerste. Het is een geschiedkundig feit dat een eeuw na Jezus (�sa�) veel christenen niet in een 'kruisiging' geloofden. De kruisiging is later door de kerk als een dogma (geloofsartikel) gepresenteerd waar iedere christen in moest geloven. In de brief van Paulus is hij zo zeker van de opstanding van Jezus (�sa�) dat hij het Christendom voor een valse godsdienst uitmaakt, indien deze beweerde dat Jezus niet is opgewekt. Hij zei:

�Als er geen opstanding van de doden is, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen een holle klank en uw geloof van nul en gener waarde. Dan blijkt zelfs dat we over God een valse verklaring hebben afgelegd, doordat we in Gods nadeel getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, iets wat hij niet gedaan k�n hebben als er geen opwekking van de doden bestaat. Want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkel waarde en zit u nog in zonde gevangen.� (I Korinti�rs 15:13-17)

Wij moslims menen echter dat Jezus (�sa�) niet aan het kruis is gestorven en dat er ook geen opwekking heeft plaatsgevonden. Wederopstanding wordt in de Indj�l (Bijbel) als de opwekking van de geest beschreven, waarbij er geen stoffelijk lichaam meer is. Toen Jezus (�sa�) uit de dood werd opgewekt, was dit niet het geval. In de volgende tekst richt Paulus een vraag tot de mensheid die hij uiteindelijk zelf beantwoordt:

"Maar, zal iemand zeggen, hoe worden doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf... Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; ... Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt..." (I Korinti�rs 15:35-45)

In het Evangelie volgens Lucas 20:35-36 spreekt Jezus (�sa�) ook over de opwekking van een geestelijk lichaam. Hierin vermeldt Jezus (�sa�) dat geesten gelijk zullen worden aan de Engelen; zij zullen niet hoeven te trouwen en zij zullen geen voedingstoffen nodig hebben om in leven te blijven.

Dit is dus de Christelijke leer met betrekking tot de opwekking. Zoals we uit de Bijbel lezen is Jezus na de kruisiging dood gegaan en uit de dood opgewekt. Volgens het Evangelie moet een opgewekt iemand een geestelijk lichaam hebben. Had Jezus (�sa�) na zijn opwekking een geestelijk lichaam?

Wat zegt het Evangelie hierover?

Lees Matthe�s: ��Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria Magdalena en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zetten zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem�� (Matthe�s 28:1-10)
Samenvatting: Maria Magdalena en de andere Maria, twee personen dus.Toen ze bij het graf aankwamen lag de steen nog op zijn plaats. Ze zagen dat een engel de steen verplaatste. Ze kwamen Jezus (�sa�) tegen en grepen hem vast. Ze herkende Jezus (�sa�) en hij zag er niet uit als een geest.
Lees dan nu Marcus: ��En toen de sabbat was, kochten Maria Magdalena en Maria, (de moeder) van Jacobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea�� (Marcus 16:1-8)
Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.
Lees nu Lucas: ��En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt�� (Lucas 23:56b tot 24:12)
�En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, deelden zij dit alles mee aan al de anderen. Dit waren dan Maria Magdalena, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus).
Samenvatting: Zij waren Maria Magdale, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet ��n Engel maar twee Engelen. Ook hier kwamen zij Jezus (�sa�) niet tegen.
Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat dit vermoedens zijn, zoals de Qor�aan ook zegt: ��en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden��
Maar dit is nog niet alles.
Lees nu maar eens het vers Johannes, ook een verhaal over de opstanding en weer andere feiten.
�En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd�
�En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God� (Johannes 20:1:18)
De reden waarom Jezus (�sa�) hier in deze tekst zegt: "... Houd Mij niet vast...", duidt aan dat hij een stoffelijk lichaam had en dat hij misschien pijn had. Dode lichamen kennen echter geen pijn.
De zin: "...want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader..." betekent dat zijn geest nog niet uit zijn stoffelijk lichaam is getreden.
Samenvatting: Nu ging Maria Magdalena alleen naar het graf. Wederom was de steen al verplaatst. Twee engelen. Voordat Maria het graf inging, zijn Simon Petrus en de andere discipel binnen geweest. Ze mocht Jezus (�sa�) niet vast houden (in Matthe�s 28:9 wel). Maria zag Jezus (�sa�) maar herkende hem niet. Ze dacht dat Jezus (�sa�) de hovenier was.
Iets nieuws is hier ineens, dat Jezus (�sa�) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman (hovenier). Waarom? Omdat hij niet dood was, dus als mensen hem zouden herkennen, dan zou hij als nog gedood kunnen worden. Als hij opgewekt zou zijn, dan konden ze hem niet meer doden.
Lees Lucas ��Want zij kunnen niet meer sterven�� (Lucas 20:36)
In Lucas kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat: ��zodat zij Hem niet herkenden�� Ook is het feit, dat ze normaal met deze man (Jezus (�sa�), die ze niet herkende konden praten, een bewijs dat Jezus (�sa�) er uit zag als een mens en niet als een geest. Een opgewekt lichaam is een geestelijk lichaam hebben we gelezen, maar zo zag Jezus (�sa�) er niet uit�

De volgende tekst, waarin ze Jezus (�sa�) ontmoeten, is in tegenstrijd met de beschrijving van de opwekking in de Bijbel:

Kijk ook naar wat Jezus zelf zegt in Lucas: ��En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meende een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. (En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten). En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen�� (Lucas 24:36-41)
Jezus (�sa�) zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Jezus (�sa�) zegt ook dat hij wel vlees en beenderen heeft. Hij zegt ook "betast mij en ziet". Toen ze hem nog niet helemaal geloofden at hij. Hij at. Deze tekst ontkent de wederopstanding van Jezus (�sa�) en daarmee ook zijn kruisiging. Door de vis te eten is het alsof Jezus (�sa�) in Lucas 36-41 duidelijk wil maken dat er geen kruisiging had plaatsgevonden�.
Waarom at hij? Om te bewijzen dat hij leefde als mens en niet als een geest. Dus als het lichaam van Jezus (�sa�) een natuurlijk lichaam is, met vlees en beenderen en dat hij eet, wil dit dus zeggen dat zijn lichaam geen geestelijk lichaam is. In 1Korinti�rs 15:44 hebben we gelezen dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is. Dus de conclusie die we moeten trekken is dat Jezus (�sa�) niet opgewekt is en dus niet gestorven is aan het kruis.
Dus Jezus (�sa�) zegt dat hij niet gestorven is, de Christenen zeggen dat hij wel gestorven is. Wie heeft er nu gelijk, de Christenen of Jezus (�sa�)?
Wat zegt Jezus (�sa�) nog meer over dit onderwerp. Lees Matthe�s: ��Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jonas (Y�enoes), de Profeet. Want gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten�� (Matthe�s 12:38-41)
Dus het teken (het wonder) van Jezus (�sa�) is hetzelfde teken (wonder) als dat van Jonas (Y�enoes).
Dit gedeelte bevat twee interessante feiten. Het eerste is dat Jezus (�sa�) zegt dat hij drie dagen en drie nachten in zijn graf zou verblijven. Als we kijken wat in de Bijbel geschreven staat, lezen we dat Jezus (�sa�) gekruisigd is op goede vrijdag, ��n dag voor de sabbat (zaterdag). In de Bijbel lezen we dat Jezus (�sa�) "opgewekt" zou zijn op de eerste dag van de week, ��n dag na de sabbat, dus op zondag. Als we dan de dagen en nachten tellen dat Jezus (�sa�) in zijn graf zou zijn verbleven, dan tellen we ��n dag en twee nachten. Jezus (�sa�) zegt drie dagen en drie nachten, in de Bijbel staat ��n dag en twee nachten. Wederom de vraag, wie heeft gelijk, Jezus (�sa�) of de Bijbelschrijvers?
Nu het tweede, duidelijkere feit dat Jezus (�sa�) niet gestorven is. Jezus (�sa�) zei dat zijn teken hetzelfde zal zijn als het teken van Jonas (Y�enoes). Gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal Jezus (�sa�) ook drie dagen en drie nachten in zijn graf zijn. We gaan nu kijken naar het teken van de Profeet Jonas (Y�enoes).

Het teken van Jonas (Y�enoes)
Ik zal de belangrijke gedeelten van dit hoofdstuk nu in een samenvatting opschrijven.
De Profeet Jonas (Y�enoes) vluchtte weg van het aangezicht des Heren. Hij vertrok met een schip de zee op. God liet het daarom stormen op zee, waardoor het schip ballast kwijt moest. De mensen op het schip waren er van overtuigd dat deze storm een bestraffing van God was, en wilde weten wie van de aanwezige schuldig was voor dit onheil. Jonas (Y�enoes) gaf toe dat hij de schuldige was en hij zei: "Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden". Eerst probeerden zij Jonas (Y�enoes) nog te redden, maar tenslotte namen zij Jonas (Y�enoes) op en wierpen hem in zee. Jonas (Y�enoes) verteld dat de wateren hem omringden en zijn leven bedreigden. Toen zond God een grote vis en deze vis slokte Jonas (Y�enoes) op. Daar verbleef Jonas (Y�enoes), in het ingewand van de vis, voor drie dagen en drie nachten. En Jonas (Y�enoes) bad tot de Here, zijn God. Toen sprak God tot de vis en deze spuwde Jonas (Y�enoes) uit op het droge.
"Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en Farizee�n en zeiden: "Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien." Maar hij antwoordde hun en zei: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jonas (Y�enoes), de Profeet. Want gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal ook de zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten." (Evangelie volgens Matthe�s 12:38-40)
Dit hoofdstuk in de Bijbel over de Profeet Jonas (Y�enoes) verteld over het teken, het wonder van Jonas (Y�enoes). Wat is dit wonder? Als we goed lezen zien we dat Jonas (Y�enoes) leefde, toen men hem in zee wierp. Hij melde zich immers als vrijwilliger. Dus Jonas (Y�enoes) leefde. In het water verdronk hij niet. Hij zegt zelf: "Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven". Dus Jonas (Y�enoes) leefde. Toen de vis hem opslokte, bad Jonas (Y�enoes) tot God. Aangezien dode mensen niet bidden, is dit een teken dat Jonas (Y�enoes) leefde in de buik van de vis. Dus Jonas (Y�enoes) leefde. Een wonder, een wonder, een wonder.
Wie het verhaal van Jonas (Y�enoes) kent, weet dus dat Jonas (Y�enoes) een aantal dagen levend in de buik van een grote vis heeft gelegen. En Jezus (�sa�) heeft gezegd: "Gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten". Dus wat Jonas overkomen is, zo zal het Jezus (�sa�) ook overkomen. Aangezien Jonas levend in de buik van het zeemonster verbleef, zo zal ook Jezus (�sa�) levend in het hart der aarde zijn. Levend!
Nu de Christenen zeggen dat Jezus (�sa�) gestorven was, echter Jezus (�sa�) zegt dat hij leefde. Opnieuw de vraag, wie heeft er gelijk, Jezus (�sa�) of de Christenen?

Jezus (�sa�) is op vrijdag in de vroege middag gevangen genomen door de Romeinen en in de namiddag aan het kruis gehangen. Hij is kort erna begraven. Toen Maria (en de andere) zondag naar zijn graf gingen, konden zij hem echter niet meer vinden. Hij was er niet!
En wanneer we de tijd waarin Jezus (�sa�) afwezig is geweest uitrekenen, komen we uit op 2 nachten en 1 dag en niet op 3 dagen en 3 nachten!

De Christenen spreken over een wederopstanding van Jezus na drie dagen en drie nachten. Hij zou voor die periode dood gaan en weer tot leven komen. Jonas (Y�enoes) is echter niet dood gegaan, hij leefde in de buik van de grote vis.
Volgens de Bijbel heeft Jezus (�sa�) echter niet drie dagen en drie nachten in de aarde gelegen. Zijn tijdelijke dood wordt dus weersproken en daarmee ook de kruisiging.
Wie heeft deze geschiedenis geschreven?
Wanneer we het Evangelie Marcus lezen, vragen we ons af wie de geschiedenis van de zogenaamde kruisiging heeft geschreven. Hierin wordt namelijk verteld dat alle leerlingen van Jezus (�sa�) waren gevlucht:

"En zij lieten hem alleen en vluchtten allen." (Marcus 14:50)

Al zijn discipelen vluchtten, voordat de soldaten die door de hoofdpriesters begeleid werden, hem gevangen namen. Zij waren dus geen ooggetuigen van het verdere verloop van de zaak. De discipelen waren op de hoogte van het feit dat Jezus (�sa�) gevangen zou worden genomen. In Lucas 22:30 beloofde Petrus Jezus (�sa�) dat hij bereid was met hem te strijden tot de dood. In het Evangelie volgens Marcus lezen wij echter dat ook hij weg liep.
De discipelen waren de vroomste en de meest betrouwbare mensen rondom Jezus. Zij hebben deze geschiedenis echter niet geschreven. In hoeverre kunnen wij andere mensen geloven die dus geen getuigen waren van deze gebeurtenis?

Conclusie
We concluderen dat het verhaal over de kruisiging van Jezus (�sa�) zeer twijfelachtig is.
We hebben duidelijk gezien, dat Jezus (�sa�) niet gestorven is, en dus niet is opgewekt. Wat zegt de Bijbel daarover: lees 1Korinti�rs: ��En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof�� (1Korinti�rs 15: 14-15)
Nu is aangetoond dat Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis en dus ook niet opgewekt, we zien dus dat de hele basis van het Christendom niet klopt�

Tot slot wil ik eindigen zoals ik ben begonnen:
�En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Mas�h '�sa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), gedood." Maar zij doodde hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek.
En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij '�sa (Jezus) gedood hebben�
�Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijze�
(Soerah 'An Nis�' ay�t 157 & 158)

Ik hoop dat ik alles duidelijk en zonder fouten opgeschreven heb. Mocht ik fouten gemaakt hebben, vraag ik Allah (swt) daar vergeving voor. Ik wens iedereen veel succes bij het maken van de juiste conclusies.
Nogmaals, alles staat in de Bijbel, er komt niets van mijzelf.
Er is geen andere God dan Allah, en Mohammed is zijn Boodschapper.
Asjhadoe all� il�ha illall�h wa asjhadoe anna Moehammadan 'abdoehoe wa rasoeloehoe"


Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh

Oegtikoem fie dien Selima el Adel

Terug naar boven
abdoe_allah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 30 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 214
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote abdoe_allah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 07:07

salaam oulikoum zuster,

Echt goed dat iemand de moeite doet om dit alles ff op een rijtje te zetten.
Goed stukje, ik zou eens willen zien wat de christenen op dit forum te zeggen hebben als ze uberhaupt nog iets te zeggen hebben.

wassalaam,

Terug naar boven
*Anissa* Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 06 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 205
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote *Anissa* Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 11:51

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa

Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.
Terug naar boven
abdoe_allah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 30 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 214
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote abdoe_allah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 12:15
In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa

De joden wilden Jezus (vzmh) doden omdat hij zich de mesias noemde. En dat was een grote leugen en belediging voor de joden. Volgens hun zeggen voldeed Jezus niet aan alle profeties die de messias had moeten vervullen. Dus Jezus beledigde indirect de gehele joodse gemeenschap en hun geschriften. Want de messias was volgens de joodse geschriften iemand die hun zou bevrijden en de vijand zou vernietigen (om het maar ff zo te zeggen). Een soort militair persoon.

Met mohammed (vzmh) is ongeveer bijna hetzelfde gebeurt. Omdat mohammed predikte dat Jezus wel de messias was accepteerde ze hem niet en werden ze zijn vijand. Dit is een van de belangerijkste redenen waarom mohammed niet is geaccepteerd. De 2e rede is omdat mohammed door ALLAH's openbaringen de qibla heeft verandert naar mekka. Dit was onacceptabel voor de Joden. Jeruzalem was de stad waar hun godsdient uitgroeide tot wat het is.

wassalaam,

Terug naar boven
*Anissa* Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 06 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 205
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote *Anissa* Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 14:56

Salaam alikoem

Dank u wel broeder moge Allah jou belonen.

Salaam Anissa

Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.
Terug naar boven
*Anissa* Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 06 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 205
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote *Anissa* Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 16:14

In eerste instantie geplaatst door Remco

Morgen maar eens lezen, nu slapen.

Wat wil je HIER mee bedoellen!!!
En ik heb JOU niks gevraagd hoor.

afz anissa

Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 06:57

asalaamoe alaikum anissa

 

ik denk dat remco bedoelt dat hij het morgen gaat lezen vandaag dus en nu gaat slapen als je kijkt hoe laat hij dit heeft getypt!!!

Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 22:21 | IP Genoteerd

wasalaam najiha

Terug naar boven
abdoe_allah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 30 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 214
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote abdoe_allah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 16:30

hallo remco,

Eventjes tussendoor wat vind jij van de volgende verzen:Deut. 24:16?
Deut. 5:19?
Deut. 4:2?

groeten,
abdoe_allah

Terug naar boven
ozgur Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 26 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 40
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote ozgur Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 16:34

Salaam

Ik heb ooit eens van iemand dit gehoord:

Er gingen 15 soldaten naar het huis waar Jezus zat en er kwamen maar 14 eruit, dus een van de soldaten werd gevormd tot een dubbelganger van Jezus, en die gene die Jezus zou moeten zei zelfs : ik ben het niet, ik ben het niet en diegene werd gekruisigt, terwijl de echte door Allah naar de hemel werd gebracht.

Dus volgens de persoon van wie ik het hoorde zou het zo iets moeten zijn, weet iemand meer hierover?

 

 

 

Terug naar boven
IHAEM Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 26 mei 2004
Online status: Offline
Berichten: 397
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote IHAEM Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 08:46

Zou je eerst je bron kunnen vermelden? Met "ik heb het gehoord" kan ik niets.

Terug naar boven
ozgur Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 26 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 40
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote ozgur Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 09:09

Salaam

 

Zoals ik zei ik heb dit gehoord, ik weet niet de bron, daarom VROEG ik weet iemand hier meer van!!!

Wasalaam

 

Terug naar boven
*Anissa* Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 06 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 205
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote *Anissa* Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 11:18

In eerste instantie geplaatst door Remco

Wat een reactie Anissa, een bericht dat onder de jouwe staat is niet per definitie aan jou gericht, het is gewoon algemeen bedoelt in dit geval. Oegt_najiha zegt precies wat ik bedoel met mijn bericht.

Ik ga het nu denk ik maar lezen, misschien straks een reactie.

hoi, Remco

Het was aleen een vergissing.
Messchien omdat ik nogal jong ben en dat de school is begonnen en ik schreef dat briefje al laat.Dus ik zag jou reactie "nu slapen, morgen lezen.
Dus ik dacht dat het een beledeging was voor mij.

whahaah oepssss  een vergissing! (sorry )

groetjes anissa

Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.
Terug naar boven
Christian Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 16
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Christian Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 03:25

"Maar wat als Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de grond onder de voeten van de Christenen. Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg, zonder inhoud."

Dat klopt maar de bijbel zegt ALS dat gebeurt zou zijn. In 1 korinti�rs 15:20-21 kun je lezen dat Jezus wel uit de doden opgewekt is.

In de Bijbel kunnen we ook lezen dat de Profeet Jezus (�sa�) niet gestorven is. Echt waar, het staat duidelijk beschreven. Alles wat ik in dit stuk vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen�..

kun je ons ook vertellen waar dat precies in de bijbel staat oegt_najiha?

Bewijzen tegen de 'kruisiging' & 'de opstanding' van Jezus
De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men via via hoorde. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. Dat ze (de discipelen) er persoonlijk niet bij zijn geweest staat in Marcus. Daar staat ��En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen�� (Marcus 14:50).

De discipelen zijn wel getuige geweest van de opstanding van Jezus. Lees dit maar in marcus 16:14-15

De discipelen die alles later te horen kregen (van), dachten dat hij dood was en geloofden niet dat hij leefde:
"�En toen zij hoorden, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet..." (Marcus 16:11)

Ik vind het een beetje vals dat je alleen maar bepaalde stukjes uit de bijbel citeert die door jou in het voordeel gebruikt kunnen worden. Zoals ik al zei komen de discipelen er later wel achter dat Jezus daadwerkelijk uit de doden opgestaan is doordat Jezus na zijn opstanding bij hen langs komt (marcus 16:14-15)

Eerst gaan we eens kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korinti�rs. Daar staat: ��Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt�� (1Korinti�rs 15:44)

Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden.


Het geestelijke lichaam bestaat uit geest en ziel, het natuurlijke lichaam (lees:Natuurlijk/aards) bestaat uit vlees bloed en botten.

Nu de opstanding van Jezus (�sa�).
Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens.
Als eerste. Het is een geschiedkundig feit dat een eeuw na Jezus (�sa�) veel christenen niet in een 'kruisiging' geloofden. De kruisiging is later door de kerk als een dogma (geloofsartikel) gepresenteerd waar iedere christen in moest geloven. In de brief van Paulus is hij zo zeker van de opstanding van Jezus (�sa�) dat hij het Christendom voor een valse godsdienst uitmaakt, indien deze beweerde dat Jezus niet is opgewekt

Ten eerste staat het niet in de bijbel dat het een geschiedkundig feit is dat er een eeuw na christus veel christenen niet in een kruisiging geloofden en dat de kruisiging later door de kerk als geloofsartikel gepresenteerd werd. Rond de tijd van Jezus waren de romeinen de baas in isra�l, en die gebruikten voornamelijk de methode 'kruisiging' als executie van de zwaarste criminelen rond die tijd. Dus de therm 'kruisiging' is geen geloofsartikel die door een of andere kerk bedacht is, maar een echte executie methode die uitgevonden is door de romeinen. Ook zou ik wel eens willen weten waar je deze informatie vandaan hebt.(ik neem aan dat je het ergens gelezen hebt.)   En dat laatste over paulus klopt wel.

�Als er geen opstanding van de doden is, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen een holle klank en uw geloof van nul en gener waarde. Dan blijkt zelfs dat we over God een valse verklaring hebben afgelegd, doordat we in Gods nadeel getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, iets wat hij niet gedaan k�n hebben als er geen opwekking van de doden bestaat. Want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkel waarde en zit u nog in zonde gevangen.� (I Korinti�rs 15:13-17)

Ik heb al eerder in mijn post gezegd dat dit stukje hypotetisch bedoeld was (kun je zien aan de ALS aan het begin van het stukje) dus hier hoef ik niet verder op in te gaan.

(Marcus 16:1-8)
Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.

Als je vanaf marcus 16:9 leest zul je lezen dat de maria's Jezus wel tegenkomen.

Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.
Lees nu Lucas: ��En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt�� (Lucas 23:56b tot 24:12)
�En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, deelden zij dit alles mee aan al de anderen. Dit waren dan Maria Magdalena, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus).
Samenvatting: Zij waren Maria Magdale, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet ��n Engel maar twee Engelen. Ook hier kwamen zij Jezus (�sa�) niet tegen.
Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat dit vermoedens zijn, zoals de Qor�aan ook zegt: ��en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden��

Dus, dus een zei dat er maar een engel was en de ander zei dat er twee waren.. so what? Als de politie getuigen van een ongeluk ondervraagd zullen de verhalen ook van elkaar verschillen hoor. Je doet het nu net klinken alsof al die geschriften niet waar zijn omdat de een zegt dat er een engel was en de ander zegt dat er twee engelen waren. De geschriften bevestigen elkaar in grote lijnen wel en daar gaat het om.

Iets nieuws is hier ineens, dat Jezus (�sa�) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman (hovenier). Waarom?

hahahaha, wat een fantasie! Jesus goes undercover LOL. Dat is dus niet waar he, Maria weende en wenen betekent huilen. En als jij huilt kun je dingen dan goed zien met je ogen? Ik niet, ik zie dan alleen een vage waterige waas. Dus daarom is het logisch dat maria Jezus op het eerste gezicht niet herkende.

��Want zij kunnen niet meer sterven�� (Lucas 20:36)

Dit stukje slaat op de mensen die niet huwen en niet gehuwd worden, het heeft verder niets te maken met wat jij allemaal aan het vertellen bent. Ik zou het op prijs stellen als je in het vervolg hele versen tekst citeert die elkaar kunnen ondersteunen, want wat je nu doet is teksten gewoon uit hun context halen zodat je ze kunt gebruiken voor je eigen verhaal.

In Lucas kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat: ��zodat zij Hem niet herkenden��

Aangezien je zelf niet de moeite hebt genomen om het hele stukje te citeren maar alleen het gedeelte dat voor jou voordelig is, zal ik het hele vers maar even citeren.

En zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en gedachten wisselen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen zodat zij Hem niet herkenden (lucas 24:14-17)

Ik heb in het woordenboek opgezocht wat het woord "bevangen" betekent.

be'van.gen II verlegen, schuchter

In andere woorden ze waren te verlegen om een vreemde (in dit geval Jezus) recht in het gezicht te kijken.

Conclusie
We concluderen dat het verhaal over de kruisiging van Jezus (�sa�) zeer twijfelachtig is.

FOUT, JIJ concludeert dat, ik niet. Ik heb een deel van je verhaal weerlegt door de hele versen aan te halen in mijn post, iets wat jij maar zelden deed waardoor het misleidend over komt. (dit is dezelfde techniek die de athe�sten ook gebruiken om ons van ons geloof af te halen.) Maar omdat ik nu al een uur bezig ben moet ik nu stoppen met het uitpluisen van je verhaal omdat ik nog niet ontbeten heb. Maar als je echt denkt dat je met een bepaald gedeelte uit je verhaal, dat ik nog niet gelezen heb, een punt maakt vertel het me dan en ik zal het gedeelte onderzoeken.

Gods zegen

-Een christen

Terug naar boven
Abou Jabir Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1813
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abou Jabir Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 04:59

beste Christian,

je kan niet ontkennen dat er zoveel verhalen in de Bijbel zijn verteld over de kruisiging, welke is waar, weet niemand, wij moslims is het duidelijk dat de profeet Jezus niet gekruisigd is maar door Allah hem tot Zich heeft opgeheven. het verhaal van dat Jezus gekruisigd is, is op zeg een vervloeking, en dat staat zelfs in de Bijbel, lees dit stuk:�En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is�� (Deuteronomium 21: 22-23)

wat nog erger is dat christenen beweren dat Jezus voor de kruisiging heeft GEKOZEN voor de zondes van de mensheid. het ergste wat gezegd kan worden is dit, nl wat Paulus in de Bijbel zegt: �Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.� (Galaten 3:13)

WIJ MOSLIMS ZULLEN NOOIT ZULKE DINGEN DURVEN TE ZEGGEN, UIT RESPECT VOOR 1 VAN DE GROOTSTE BOODSCHAPPERS VAN ALLAH.

                                                                                                                                               

Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}
Terug naar boven
Christian Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 16
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Christian Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 05:39

Beste Abou

En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is��

Dit klopt, alleen je laat het overkomen alsof Jezus daar de hele nacht heeft gehangen waardoor Jezus vervloekt werd, en dat is niet het geval. Als je lucas 23:44-56a leest dan lees je dat rond het zesde uur er een duisternis over het hele land kwam omdat de zon werd verduisterd (het was dus nog dag) dit duurde tot het negende uur. Gedurende die periode scheurde het voorhangels van de tempel ook doormidden en schreeuwde Jezus "Vader in uw handen beveel ik mijn geest" waarna hij stierf. Daarna lees je dat een man genaamd Jozef naar pilatus ging om naar het lichaam van Jezus te vragen. Deze stemde toe en Jozef wikkelde het lichaam in linnen en legde Hem in een rotsgraf. Dit gebeurde allemaal in ��n dag.

"worden is dit, nl wat Paulus in de Bijbel zegt: �Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.� (Galaten 3:13)"

Ik weet niet welke vertaling jij hebt, maar bij mij staat er het volgende "christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: vervloekt een ieder, die aan het hout hangt. (galaten 3:13-14) Volgens mij slaat dit niet helemaal op wat er in deuteronomium staat want Jezus heeft niet de hele nacht aan het kruis gehangen. Maar hij was op dat moment wel vervloekt omdat hij alle zonden van de mensheid op zich genomen had.

"wat nog erger is dat christenen beweren dat Jezus voor de kruisiging heeft GEKOZEN voor de zondes van de mensheid."

Dat beweren wij niet, dat beweerd de bijbel. Al in het oude testament wordt gesproken over een heilig lam dat komen zal om te sterven voor de zonden van de mens.

Gods zegen

-Een christen

Terug naar boven
Abou Jabir Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1813
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abou Jabir Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 06:08

In eerste instantie geplaatst door Christian

Beste Abou

En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is��

Dit klopt, alleen je laat het overkomen alsof Jezus daar de hele nacht heeft gehangen waardoor Jezus vervloekt werd, en dat is niet het geval. Als je lucas 23:44-56a leest dan lees je dat rond het zesde uur er een duisternis over het hele land kwam omdat de zon werd verduisterd (het was dus nog dag) dit duurde tot het negende uur. Gedurende die periode scheurde het voorhangels van de tempel ook doormidden en schreeuwde Jezus "Vader in uw handen beveel ik mijn geest" waarna hij stierf. Daarna lees je dat een man genaamd Jozef naar pilatus ging om naar het lichaam van Jezus te vragen. Deze stemde toe en Jozef wikkelde het lichaam in linnen en legde Hem in een rotsgraf. Dit gebeurde allemaal in ��n dag.

gegroet,

daar staat letterlijk: want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is�, dus een gehangene is vervloekt, maakt niet uit Hoe? Wanneer? Hoe laat? Waar? 

In eerste instantie geplaatst door Christian

Maar hij was op dat moment wel vervloekt omdat hij alle zonden van de mensheid op zich genomen had.

dit bedoel ik, dus jullie geloven wel dat hij vervloekt is, en probeer het woord "vervloekt" niet goed te praten, we weten heel goed wat dat betekent, en het is in alle godsdienten de duivel die vervloekt is en daardoor de hel binnen zal treden, hoe kun je een vrome profeet als Jezus vergelijken met de duivel??? vervloekt wil zeggen dat er geen barmhartigheid van Allah op de vervloektene daalt, zoals de duivel, Allah zal hem nooit vergeven omdat ie vervloekt is. en als Allah iemand vervloekt, kan Allah niet terug op zijn woorden, want Allah maakt geen fouten en kan Zich niet vergissen, en Allah weet het verleden en de toekomst.

Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}
Terug naar boven
Christian Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 16
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Christian Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 08:00

Jezus heeft de vloek op zich genomen inderdaad, maar omdat hij zelf geen zonde heeft gepleegd in zijn leven had hij bepaalde rechten tegenover de duivel en hoefde hij dus niet voor eeuwig in de hel te blijven branden. Hij heeft de straf van de mensheid op zich genomen uit liefde voor de mensheid.

omdat de dood gerelateerd is aan zonde plegen, heeft Jezus ook de dood overwonnen door na 3 dagen weer uit het graf op te staan. Dit was mogelijk omdat Jezus zelf zonder zonden was. En omdat er nu voor onze zondes geboed is zal iedereen die in Jezus gelooft ook de dood overwinnen en wederopstaan in een nieuw leven.

Gods zegen

-Een christen

Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 08:43

beste.......

okay een vraag he..waar staat dat allemaal in welke van de 1000000 bijbels........als je mij zou vragen waar het in de koraan staat hoef in maar in 1 te zoeken want er is er maar 1.....als ik jhou het zelfde zou vragen dan moet je je kapot zoeken...waar kinderbijbel...bijbel voor volwassene......dan zoek je je tog kapot sorriej hoor. maar dat is gewoon zo

MVG najiha

Terug naar boven
Abou Jabir Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1813
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abou Jabir Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 08:51

In eerste instantie geplaatst door Christian

Jezus heeft de vloek op zich genomen inderdaad, maar omdat hij zelf geen zonde heeft gepleegd in zijn leven had hij bepaalde rechten tegenover de duivel en hoefde hij dus niet voor eeuwig in de hel te blijven branden. Hij heeft de straf van de mensheid op zich genomen uit liefde voor de mensheid.

omdat de dood gerelateerd is aan zonde plegen, heeft Jezus ook de dood overwonnen door na 3 dagen weer uit het graf op te staan. Dit was mogelijk omdat Jezus zelf zonder zonden was. En omdat er nu voor onze zondes geboed is zal iedereen die in Jezus gelooft ook de dood overwinnen en wederopstaan in een nieuw leven.

Gods zegen

-Een christen

ik ben benieuwd hoe Remco hier overdenkt, of hij ook gelooft dat Jezus een vloek is (een vloek op zich genomen heeft, vervloekt is door God) , nogmaals wij moslims zullen zulke uitspraken over 1 van de grote profeten nooit durven doen.......

Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}
Terug naar boven
Love_Islam Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 13 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 114
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Love_Islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 09:05

Selamu Alejkum we rahmetullah i barakatahoe

Alle tegenstrijdige dingen in de bijbel zijn ons nu bekend dat er fouten inzitten dat is opzich iedereen weet het we kunnen gewoon een simpele actie proberen en dat is dit haal een bijbel alleen in nederland haal er bijv 5 eentje uit rotterdam eentje uit amsterdam den haag groningen en leeuwarden alleen dat doe je en je ziet je vindt er verschillen dus als iets goddelijks is kan nooit vervalst worden dat ten eerste ten de 2de de koran 1400 jaar onveranderd wonderen van de koran genezing je kan niet bedenken hoe wonderbaarlijk het is en je kan het zelfde proberen maar de koran haal je uit 5verschillende landen dus niet 1 land nederland maar over de wereld laat staan de bijbel haal je alleen in nl en ziet verschilen dus christian remco een vraagje welke is betrouwbaarder iets wat 1400 jaar onveranderd is of iets dat al meerdere exemplaren heeft allah(swt)leidt wie hij wil goede sites voor jullie:http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/verschil bk/verschilbk.html

en wat de mensen over bijbel niet weten:http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/bijbel/bi jbelinhoud.html

ik hoop dat jullie dit aandachten zullen lezen

Terug naar boven
Martinuzz Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 833
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Martinuzz Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:16
In eerste instantie geplaatst door oegt_najiha

.......als je mij zou vragen waar het in de koraan staat hoef in maar in 1 te zoeken want er is er maar 1.....als ik jhou het zelfde zou vragen dan moet je je kapot zoeken...waar kinderbijbel...bijbel voor volwassene......dan zoek je je tog kapot sorriej hoor. maar dat is gewoon zo

Valt wel mee hoor. De verschillen in tekst tussen moderne vertalingen van de bijbel zijn heel miniem. Dan heb ik het niet over een kinderbijbel, natuurlijk, want dat is geen echte bijbel, maar een boek waar speciaal voor kinderen verhalen uit de bijbel op een wat leesbaarder manier verteld worden. Overigens moet je de evangelies uit het nieuwe testament beter niet vergelijken met de Qur'�n maar eerder met de sunna: het gaat om overleveringen, in het geval van de evangeli�n zijn het vertellingen over Jezus opgeschreven door mensen die hem gekend hebben. Er zijn er meer dan er in het nieuwe testament staan, maar alleen deze 4 zijn erkend als canoniek, wat niet wegneemt dat er onnauwkeurigheden in kunnen staan en dat ze dus onderling wat kunnen verschillen.

Maar, om terug te komen op je vraag in welke bijbel je moet kijken: de moderne vertalingen zijn allemaal goed en redelijk overeenkomstig. Wel hebben niet alle kerken dezelfde bijbelboeken gecanoniseerd (als ge�nspireerd aanvaard; in Nederland betekent dit vooral dat de canon van de katholieke kerken groter is dan die in bijvoorbeeld de protestantse statenvertaling), maar de tekst in de boeken zelf is bij alle kerken hetzelfde.

Terug naar boven
Martinuzz Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 833
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Martinuzz Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:35
In eerste instantie geplaatst door Love_Islam

 haal een bijbel alleen in nederland haal er bijv 5 eentje uit rotterdam eentje uit amsterdam den haag groningen en leeuwarden alleen dat doe je en je ziet je vindt er verschillen

Dat is dus wel onzin. De verschillen zijn verstaan uit keuzes die zijn gemaakt tijdens het vertalen. De oudere bijbelvertalingen waren doorgaans vertalingen van vertalingen en ook het vertaalwerk was niet altijd aanvaardbaar naar huidige normen. Alle huidige bijbels in het Nederlands zijn echter vertalingen van dezelfde Hebreeuws/Aramees en Griekse basisteksten. Net als bij de Qur'�n heeft het bij de joodse en christelijke boeken een tijd geduurd voordat ze bijeen gezet werden tot een geaccepteerd standaardwerk. Wat betreft het oude testament/Tenach gaat het om een hebreeuwse tekst, bij het nieuwe testament om een griekse tekst en in het geval van de Qur'�n om een arabische tekst (bij het hebreeuws en arabisch heeft men later ook nog de standaardtekst de juiste vocalisatie moeten geven).

Kortom: alle boeken hebben een aanvaarde standaard en de verschillen in de nederlandse versies zijn minieme verschillen als gevolg van vertaling. Dat geld voor de bijbel, maar evengoed voor de Qur'�n, waar naar mijn weten - in elk geval - 4 nederlandse vertalingen bestaan.

Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:52
Er is sinds een paar weken ook een kinderkoran op de markt, de eerste ooit en in het nederlands.
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:55

dat is leuk kimmie

die ene die is gebaseert op plaatjes???

was op het nieuws volgens mij???

MVG najiha

Terug naar boven
Boedha Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 12 december 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 25
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Boedha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 december 2004 om 05:02

Mensen,

Nou geloof ik wel dat; dat wat je omgeving is jijzelf ook bent, maar dat je daarin zover moet gaan dat je hele literatuurstudies moet doen om voor je mening uit te komen' dan vraag ik me wel af inhoeverre je dan dan nog jou mening verkondigd.

Wanneer jezelf niets anders bent als de spreekbuis van teksten geschreven honderden jaren geleden wat voor een zin heeft je individuele bestaan dan nog. En dat geldt dan ook voor ook alles wat met dat bestaan samenhangt; de liefde die verkondigt voor Allah en je directe omgeving.

Inhoeverre zijn jullie verkondigers, vertalers, herhalers v/h woord lege hulzen die hun invulling zoeken in het woord van hun voorgangers omdat jullie zelf geen inhoud hebben.   

gr

Boedha

 

Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 24 september 2005 om 02:54

Allaah heeft Boeken doen nederdalen op Zijn Profeten waarin Hij uiteengezet heeft wat Zijn bevelen en Zijn verboden, Zijn belofte en Zijn bedreiging. Zij zijn het Woord van Allaah in Werkelijkheid, zij zijn voortgekomen uit Hem zonder hoedanigheid t.a.v. het spreken. Hij heeft ze doen nederdalen als openbaring. Tot die Boeken behoren: de Tauraat (Thora), de Zaboer Boek der Psalmen), de Indjiel (Evangelieen) en de Qur'aan.

De Tauraat is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Tauraat doen nederdalen op hem die met Hem gesproken heeft Moesa (as). Hij bevat de verklaringvan de bepalingen van de Heilige Wet (Shari`ah), de ware leerstukken van Zijn welbehagen, de blijde aankondiging van het verschijnen van een Profeet uit de zonen van Isma`iel (as), onze Profeet (sas) en de aanwijzing dat Hij een nieuwe Shari`ah zou brengen, die de mensheid tot het verblijf van de heil zou leiden.

In de Qur'aan wordt vermeld dat de Tauraat die thans aanwezig is, onderhevig was geweest aan verdraaiing. E�n van de belangrijkste zaken in het geloof, het geloven in het Hiernamaals (het Paradijs, de Hel, wederopstanding etc.) wordt niet in de huidige Tauraat genoemd. In het laatste hoofdstuk wordt gesproken over de dood van Moesa (as), terwijl hij aan Moesa (as) zelf is geopenbaard.

De Zaboer is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Zaboer doen nederdalen Daawoed (as). Hij is een ontvouwing van de gebeden en lofprijzingen en vermaningen en wijsheiden. Er komen geen bepalingen van de Sharia`ah in voor omdat aan Daawoed (as) bevolen was de Shari`ah van Moesa (as) te volgen.

De Indjiel is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Indjiel doen nederdalen Masieh `Iesa (as). Hij bevat verklaring van de werkelijkheden, de oproep aan de schepping tot de belijdenis van de eenheid van de Schepper, de afschaffing van sommige afgeleide bepalingen van de Tauraat, naar gelang van de behoefte en de blijde verkondiging van de zegel der Profeten.

Net als de Tauraat en Zaboer is de Indjiel verdraaid. De Indjiel die we tegenwoordig kennen bestaat uit vier Evangeli�n, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, genoemd naar hun schrijvers. Sommige van hen hebben de Profeet `Iesa nooit gezien. De Evangelie van elk van deze schrijvers heft de ander op t.a.v. vele vraagstukken. De christenen hebben honderden Evangeli�n gehad behalve deze vier, maar meer dan 200 jaar na `Iesa (as) ten hemel was opgenomen, hebben christelijke geleerden besloten hetgeen buiten deze vier valt te verwerpen, om zich te bevrijden van de veelheid van de onderlinge opheffingen en om te ontkomen aan de overvloed van strijdigheden en tegenspraken.

De Qur'aan is het Edelste Boek dat Allaah heeft doen nederdalen op de edelste van Zijn Profeten, Muhammad (sas). Hij is het laatst nedergedaalde Boek van de Goddelijke Boeken.

De Qur'aan is het grootste van de wonderen omdat hij een verstandelijke teken is dat blijven zal zolang de tijd duurt.

bron: www.geocities.com

Terug naar boven
Pfarrer Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 07 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 316
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Pfarrer Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:28
In eerste instantie geplaatst door abdoe_allah

salaam oulikoum zuster,

Echt goed dat iemand de moeite doet om dit alles ff op een rijtje te zetten.
Goed stukje, ik zou eens willen zien wat de christenen op dit forum te zeggen hebben als ze uberhaupt nog iets te zeggen hebben.

wassalaam,

 

Te lang stuk. Als ik tijd heb ga ik er nog wel eens voor zitten, maar ik heb nu geen tijd. Diagonaal lezend lijkt het me een stuk dat vol clich�'s staat, die allemaal al eens ontzenuwd zijn. Maar moet ik even de tijd voor hebben, wat ik nu niet heb. I'll be back.

Terug naar boven
Rahil Amin Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 07 september 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1624
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Rahil Amin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:30
In eerste instantie geplaatst door abdoe_allah

In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa

De joden wilden Jezus (vzmh) doden omdat hij zich de mesias noemde. En dat was een grote leugen en belediging voor de joden. Volgens hun zeggen voldeed Jezus niet aan alle profeties die de messias had moeten vervullen. Dus Jezus beledigde indirect de gehele joodse gemeenschap en hun geschriften. Want de messias was volgens de joodse geschriften iemand die hun zou bevrijden en de vijand zou vernietigen (om het maar ff zo te zeggen). Een soort militair persoon.Juist.....en door dit punt begrijp ik dus niet waarom de chistenen zo achter de joden aan blijven lopen.

Met mohammed (vzmh) is ongeveer bijna hetzelfde gebeurt. Omdat mohammed predikte dat Jezus wel de messias was accepteerde ze hem niet en werden ze zijn vijand. Dit is een van de belangerijkste redenen waarom mohammed niet is geaccepteerd. De 2e rede is omdat mohammed door ALLAH's openbaringen de qibla heeft verandert naar mekka. Dit was onacceptabel voor de Joden. Jeruzalem was de stad waar hun godsdient uitgroeide tot wat het is.

wassalaam,

Terug naar boven
pietjepuk Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 08 juli 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 642
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote pietjepuk Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:40
In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

[QUOTE=Remco]Morgen maar eens lezen, nu slapen.

Wat wil je HIER mee bedoellen!!!
En ik heb JOU niks gevraagd hoor.

afz anissa

Beste anissa, Remco bedoelt hiermee dat hij het morgen gaat lezen maar eerst gaat slapen. Niet zo heel moeilijk.

Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 24 september 2005 om 09:08
Beste Pietjepuk, Anissa heeft een jaar geleden haar excuses al aangeboden. Niet zo heel moeilijk.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  12>

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.094 seconden.