Druk de pagina | Sluit venster

�De Kruisiging van Jezus�

Gedrukt van: Islaam.nl Forum
Categorie: De Heilige Koran
Forum naam: Wetenschappelijke wonderen van de Koran
Forum beschrijving: De Heilige Koran zit vol wonderen die wetenschappers van onze tijd pas zijn achter gekomen. Ook de opbouw en geheimen van de Koran zijn wonderlijk...
URL: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=2301
Gedrukt op: 09 juni 2023 om 19:05


Onderwerp: �De Kruisiging van Jezus�
Geplaatst door: oegt_najiha
Onderwerp: �De Kruisiging van Jezus�
Geplaatst op: 24 augustus 2004 om 08:49
IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

�De Kruisiging van Jezus�
Allereerst wil ik u laten zien wat de Qor�aan hier over zegt. Er staat geschreven:
�En (wegens) hen uitspraak: "Wij hebben de Mas�h �sa' (Messias Jezus), zoon van Maryam (Maria), gedood."
Maar zij doodden hem niet, en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek.

En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over.
Zij hebben daargeen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij �sa' (Jezus) gedood hebben.
Maar Allah heeft juist tot Zich opgeheven.
En Allah is Almachtig, Alwijs.�

(Qor�aan An-Nis�4 aya 157 & 158)

U kunt lezen dat ze slechts vermoedens volgenden. Als je de Bijbel leest, wordt dit bevestigd.
De kruisiging en de opstanding vormen de basis van het Christendom. Maar wat als Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de grond onder de voeten van de Christenen. Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg, zonder inhoud. Dit kunnen we lezen in de Bijbel in 1Korinti�rs 15:14. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat de Profeet Jezus (�sa�) niet gestorven is. Echt waar, het staat duidelijk beschreven. Alles wat ik in dit stuk vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen�..

Bewijzen tegen de 'kruisiging' & 'de opstanding' van Jezus
De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men via via hoorde. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. Dat ze (de discipelen) er persoonlijk niet bij zijn geweest staat in Marcus. Daar staat ��En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen�� (Marcus 14:50).

De discipelen die alles later te horen kregen (van), dachten dat hij dood was en geloofden niet dat hij leefde:
"�En toen zij hoorden, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet..." (Marcus 16:11)
Ik vermoed dat zij het niet geloofden omdat zij de Christelijke leerstelling met betrekking tot de wederopstanding kenden.

Dat God Jezus (�sa�) tot Zich opgeheven heeft, dat is een wonder. Iedereen verwachtte dat Jezus (�sa�) zou sterven, maar hij (�sa�) stierf niet. Een wonder. Daardoor zijn ook de bespottingen, vernederingen, de pijn en folteringen hem bespaard gebleven. Jezus (�sa�) verdient respect, geen vernederingen en pijniging.

Eerst gaan we eens kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korinti�rs. Daar staat: ��Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt�� (1Korinti�rs 15:44)

Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden.
Nu de opstanding van Jezus (�sa�).
Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens.
Als eerste. Het is een geschiedkundig feit dat een eeuw na Jezus (�sa�) veel christenen niet in een 'kruisiging' geloofden. De kruisiging is later door de kerk als een dogma (geloofsartikel) gepresenteerd waar iedere christen in moest geloven. In de brief van Paulus is hij zo zeker van de opstanding van Jezus (�sa�) dat hij het Christendom voor een valse godsdienst uitmaakt, indien deze beweerde dat Jezus niet is opgewekt. Hij zei:

�Als er geen opstanding van de doden is, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen een holle klank en uw geloof van nul en gener waarde. Dan blijkt zelfs dat we over God een valse verklaring hebben afgelegd, doordat we in Gods nadeel getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, iets wat hij niet gedaan k�n hebben als er geen opwekking van de doden bestaat. Want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkel waarde en zit u nog in zonde gevangen.� (I Korinti�rs 15:13-17)

Wij moslims menen echter dat Jezus (�sa�) niet aan het kruis is gestorven en dat er ook geen opwekking heeft plaatsgevonden. Wederopstanding wordt in de Indj�l (Bijbel) als de opwekking van de geest beschreven, waarbij er geen stoffelijk lichaam meer is. Toen Jezus (�sa�) uit de dood werd opgewekt, was dit niet het geval. In de volgende tekst richt Paulus een vraag tot de mensheid die hij uiteindelijk zelf beantwoordt:

"Maar, zal iemand zeggen, hoe worden doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf... Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; ... Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt..." (I Korinti�rs 15:35-45)

In het Evangelie volgens Lucas 20:35-36 spreekt Jezus (�sa�) ook over de opwekking van een geestelijk lichaam. Hierin vermeldt Jezus (�sa�) dat geesten gelijk zullen worden aan de Engelen; zij zullen niet hoeven te trouwen en zij zullen geen voedingstoffen nodig hebben om in leven te blijven.

Dit is dus de Christelijke leer met betrekking tot de opwekking. Zoals we uit de Bijbel lezen is Jezus na de kruisiging dood gegaan en uit de dood opgewekt. Volgens het Evangelie moet een opgewekt iemand een geestelijk lichaam hebben. Had Jezus (�sa�) na zijn opwekking een geestelijk lichaam?

Wat zegt het Evangelie hierover?

Lees Matthe�s: ��Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria Magdalena en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zetten zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem�� (Matthe�s 28:1-10)
Samenvatting: Maria Magdalena en de andere Maria, twee personen dus.Toen ze bij het graf aankwamen lag de steen nog op zijn plaats. Ze zagen dat een engel de steen verplaatste. Ze kwamen Jezus (�sa�) tegen en grepen hem vast. Ze herkende Jezus (�sa�) en hij zag er niet uit als een geest.
Lees dan nu Marcus: ��En toen de sabbat was, kochten Maria Magdalena en Maria, (de moeder) van Jacobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea�� (Marcus 16:1-8)
Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.
Lees nu Lucas: ��En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt�� (Lucas 23:56b tot 24:12)
�En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, deelden zij dit alles mee aan al de anderen. Dit waren dan Maria Magdalena, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus).
Samenvatting: Zij waren Maria Magdale, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet ��n Engel maar twee Engelen. Ook hier kwamen zij Jezus (�sa�) niet tegen.
Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat dit vermoedens zijn, zoals de Qor�aan ook zegt: ��en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden��
Maar dit is nog niet alles.
Lees nu maar eens het vers Johannes, ook een verhaal over de opstanding en weer andere feiten.
�En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd�
�En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God� (Johannes 20:1:18)
De reden waarom Jezus (�sa�) hier in deze tekst zegt: "... Houd Mij niet vast...", duidt aan dat hij een stoffelijk lichaam had en dat hij misschien pijn had. Dode lichamen kennen echter geen pijn.
De zin: "...want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader..." betekent dat zijn geest nog niet uit zijn stoffelijk lichaam is getreden.
Samenvatting: Nu ging Maria Magdalena alleen naar het graf. Wederom was de steen al verplaatst. Twee engelen. Voordat Maria het graf inging, zijn Simon Petrus en de andere discipel binnen geweest. Ze mocht Jezus (�sa�) niet vast houden (in Matthe�s 28:9 wel). Maria zag Jezus (�sa�) maar herkende hem niet. Ze dacht dat Jezus (�sa�) de hovenier was.
Iets nieuws is hier ineens, dat Jezus (�sa�) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman (hovenier). Waarom? Omdat hij niet dood was, dus als mensen hem zouden herkennen, dan zou hij als nog gedood kunnen worden. Als hij opgewekt zou zijn, dan konden ze hem niet meer doden.
Lees Lucas ��Want zij kunnen niet meer sterven�� (Lucas 20:36)
In Lucas kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat: ��zodat zij Hem niet herkenden�� Ook is het feit, dat ze normaal met deze man (Jezus (�sa�), die ze niet herkende konden praten, een bewijs dat Jezus (�sa�) er uit zag als een mens en niet als een geest. Een opgewekt lichaam is een geestelijk lichaam hebben we gelezen, maar zo zag Jezus (�sa�) er niet uit�

De volgende tekst, waarin ze Jezus (�sa�) ontmoeten, is in tegenstrijd met de beschrijving van de opwekking in de Bijbel:

Kijk ook naar wat Jezus zelf zegt in Lucas: ��En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meende een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. (En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten). En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen�� (Lucas 24:36-41)
Jezus (�sa�) zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Jezus (�sa�) zegt ook dat hij wel vlees en beenderen heeft. Hij zegt ook "betast mij en ziet". Toen ze hem nog niet helemaal geloofden at hij. Hij at. Deze tekst ontkent de wederopstanding van Jezus (�sa�) en daarmee ook zijn kruisiging. Door de vis te eten is het alsof Jezus (�sa�) in Lucas 36-41 duidelijk wil maken dat er geen kruisiging had plaatsgevonden�.
Waarom at hij? Om te bewijzen dat hij leefde als mens en niet als een geest. Dus als het lichaam van Jezus (�sa�) een natuurlijk lichaam is, met vlees en beenderen en dat hij eet, wil dit dus zeggen dat zijn lichaam geen geestelijk lichaam is. In 1Korinti�rs 15:44 hebben we gelezen dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is. Dus de conclusie die we moeten trekken is dat Jezus (�sa�) niet opgewekt is en dus niet gestorven is aan het kruis.
Dus Jezus (�sa�) zegt dat hij niet gestorven is, de Christenen zeggen dat hij wel gestorven is. Wie heeft er nu gelijk, de Christenen of Jezus (�sa�)?
Wat zegt Jezus (�sa�) nog meer over dit onderwerp. Lees Matthe�s: ��Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jonas (Y�enoes), de Profeet. Want gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten�� (Matthe�s 12:38-41)
Dus het teken (het wonder) van Jezus (�sa�) is hetzelfde teken (wonder) als dat van Jonas (Y�enoes).
Dit gedeelte bevat twee interessante feiten. Het eerste is dat Jezus (�sa�) zegt dat hij drie dagen en drie nachten in zijn graf zou verblijven. Als we kijken wat in de Bijbel geschreven staat, lezen we dat Jezus (�sa�) gekruisigd is op goede vrijdag, ��n dag voor de sabbat (zaterdag). In de Bijbel lezen we dat Jezus (�sa�) "opgewekt" zou zijn op de eerste dag van de week, ��n dag na de sabbat, dus op zondag. Als we dan de dagen en nachten tellen dat Jezus (�sa�) in zijn graf zou zijn verbleven, dan tellen we ��n dag en twee nachten. Jezus (�sa�) zegt drie dagen en drie nachten, in de Bijbel staat ��n dag en twee nachten. Wederom de vraag, wie heeft gelijk, Jezus (�sa�) of de Bijbelschrijvers?
Nu het tweede, duidelijkere feit dat Jezus (�sa�) niet gestorven is. Jezus (�sa�) zei dat zijn teken hetzelfde zal zijn als het teken van Jonas (Y�enoes). Gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal Jezus (�sa�) ook drie dagen en drie nachten in zijn graf zijn. We gaan nu kijken naar het teken van de Profeet Jonas (Y�enoes).

Het teken van Jonas (Y�enoes)
Ik zal de belangrijke gedeelten van dit hoofdstuk nu in een samenvatting opschrijven.
De Profeet Jonas (Y�enoes) vluchtte weg van het aangezicht des Heren. Hij vertrok met een schip de zee op. God liet het daarom stormen op zee, waardoor het schip ballast kwijt moest. De mensen op het schip waren er van overtuigd dat deze storm een bestraffing van God was, en wilde weten wie van de aanwezige schuldig was voor dit onheil. Jonas (Y�enoes) gaf toe dat hij de schuldige was en hij zei: "Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden". Eerst probeerden zij Jonas (Y�enoes) nog te redden, maar tenslotte namen zij Jonas (Y�enoes) op en wierpen hem in zee. Jonas (Y�enoes) verteld dat de wateren hem omringden en zijn leven bedreigden. Toen zond God een grote vis en deze vis slokte Jonas (Y�enoes) op. Daar verbleef Jonas (Y�enoes), in het ingewand van de vis, voor drie dagen en drie nachten. En Jonas (Y�enoes) bad tot de Here, zijn God. Toen sprak God tot de vis en deze spuwde Jonas (Y�enoes) uit op het droge.
"Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en Farizee�n en zeiden: "Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien." Maar hij antwoordde hun en zei: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jonas (Y�enoes), de Profeet. Want gelijk Jonas (Y�enoes) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal ook de zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten." (Evangelie volgens Matthe�s 12:38-40)
Dit hoofdstuk in de Bijbel over de Profeet Jonas (Y�enoes) verteld over het teken, het wonder van Jonas (Y�enoes). Wat is dit wonder? Als we goed lezen zien we dat Jonas (Y�enoes) leefde, toen men hem in zee wierp. Hij melde zich immers als vrijwilliger. Dus Jonas (Y�enoes) leefde. In het water verdronk hij niet. Hij zegt zelf: "Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven". Dus Jonas (Y�enoes) leefde. Toen de vis hem opslokte, bad Jonas (Y�enoes) tot God. Aangezien dode mensen niet bidden, is dit een teken dat Jonas (Y�enoes) leefde in de buik van de vis. Dus Jonas (Y�enoes) leefde. Een wonder, een wonder, een wonder.
Wie het verhaal van Jonas (Y�enoes) kent, weet dus dat Jonas (Y�enoes) een aantal dagen levend in de buik van een grote vis heeft gelegen. En Jezus (�sa�) heeft gezegd: "Gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten". Dus wat Jonas overkomen is, zo zal het Jezus (�sa�) ook overkomen. Aangezien Jonas levend in de buik van het zeemonster verbleef, zo zal ook Jezus (�sa�) levend in het hart der aarde zijn. Levend!
Nu de Christenen zeggen dat Jezus (�sa�) gestorven was, echter Jezus (�sa�) zegt dat hij leefde. Opnieuw de vraag, wie heeft er gelijk, Jezus (�sa�) of de Christenen?

Jezus (�sa�) is op vrijdag in de vroege middag gevangen genomen door de Romeinen en in de namiddag aan het kruis gehangen. Hij is kort erna begraven. Toen Maria (en de andere) zondag naar zijn graf gingen, konden zij hem echter niet meer vinden. Hij was er niet!
En wanneer we de tijd waarin Jezus (�sa�) afwezig is geweest uitrekenen, komen we uit op 2 nachten en 1 dag en niet op 3 dagen en 3 nachten!

De Christenen spreken over een wederopstanding van Jezus na drie dagen en drie nachten. Hij zou voor die periode dood gaan en weer tot leven komen. Jonas (Y�enoes) is echter niet dood gegaan, hij leefde in de buik van de grote vis.
Volgens de Bijbel heeft Jezus (�sa�) echter niet drie dagen en drie nachten in de aarde gelegen. Zijn tijdelijke dood wordt dus weersproken en daarmee ook de kruisiging.
Wie heeft deze geschiedenis geschreven?
Wanneer we het Evangelie Marcus lezen, vragen we ons af wie de geschiedenis van de zogenaamde kruisiging heeft geschreven. Hierin wordt namelijk verteld dat alle leerlingen van Jezus (�sa�) waren gevlucht:

"En zij lieten hem alleen en vluchtten allen." (Marcus 14:50)

Al zijn discipelen vluchtten, voordat de soldaten die door de hoofdpriesters begeleid werden, hem gevangen namen. Zij waren dus geen ooggetuigen van het verdere verloop van de zaak. De discipelen waren op de hoogte van het feit dat Jezus (�sa�) gevangen zou worden genomen. In Lucas 22:30 beloofde Petrus Jezus (�sa�) dat hij bereid was met hem te strijden tot de dood. In het Evangelie volgens Marcus lezen wij echter dat ook hij weg liep.
De discipelen waren de vroomste en de meest betrouwbare mensen rondom Jezus. Zij hebben deze geschiedenis echter niet geschreven. In hoeverre kunnen wij andere mensen geloven die dus geen getuigen waren van deze gebeurtenis?

Conclusie
We concluderen dat het verhaal over de kruisiging van Jezus (�sa�) zeer twijfelachtig is.
We hebben duidelijk gezien, dat Jezus (�sa�) niet gestorven is, en dus niet is opgewekt. Wat zegt de Bijbel daarover: lees 1Korinti�rs: ��En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof�� (1Korinti�rs 15: 14-15)
Nu is aangetoond dat Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis en dus ook niet opgewekt, we zien dus dat de hele basis van het Christendom niet klopt�

Tot slot wil ik eindigen zoals ik ben begonnen:
�En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Mas�h '�sa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), gedood." Maar zij doodde hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek.
En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij '�sa (Jezus) gedood hebben�
�Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijze�
(Soerah 'An Nis�' ay�t 157 & 158)

Ik hoop dat ik alles duidelijk en zonder fouten opgeschreven heb. Mocht ik fouten gemaakt hebben, vraag ik Allah (swt) daar vergeving voor. Ik wens iedereen veel succes bij het maken van de juiste conclusies.
Nogmaals, alles staat in de Bijbel, er komt niets van mijzelf.
Er is geen andere God dan Allah, en Mohammed is zijn Boodschapper.
Asjhadoe all� il�ha illall�h wa asjhadoe anna Moehammadan 'abdoehoe wa rasoeloehoe"


Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh

Oegtikoem fie dien Selima el Adel
Antwoorden:
Geplaatst door: abdoe_allah
Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 07:07

salaam oulikoum zuster,

Echt goed dat iemand de moeite doet om dit alles ff op een rijtje te zetten.
Goed stukje, ik zou eens willen zien wat de christenen op dit forum te zeggen hebben als ze uberhaupt nog iets te zeggen hebben.

wassalaam,Geplaatst door: *Anissa*
Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 11:51

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa-------------
Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.


Geplaatst door: abdoe_allah
Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 12:15
In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa

De joden wilden Jezus (vzmh) doden omdat hij zich de mesias noemde. En dat was een grote leugen en belediging voor de joden. Volgens hun zeggen voldeed Jezus niet aan alle profeties die de messias had moeten vervullen. Dus Jezus beledigde indirect de gehele joodse gemeenschap en hun geschriften. Want de messias was volgens de joodse geschriften iemand die hun zou bevrijden en de vijand zou vernietigen (om het maar ff zo te zeggen). Een soort militair persoon.

Met mohammed (vzmh) is ongeveer bijna hetzelfde gebeurt. Omdat mohammed predikte dat Jezus wel de messias was accepteerde ze hem niet en werden ze zijn vijand. Dit is een van de belangerijkste redenen waarom mohammed niet is geaccepteerd. De 2e rede is omdat mohammed door ALLAH's openbaringen de qibla heeft verandert naar mekka. Dit was onacceptabel voor de Joden. Jeruzalem was de stad waar hun godsdient uitgroeide tot wat het is.

wassalaam,Geplaatst door: *Anissa*
Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 14:56

Salaam alikoem

Dank u wel broeder moge Allah jou belonen.

Salaam Anissa-------------
Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.


Geplaatst door: *Anissa*
Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 16:14

In eerste instantie geplaatst door Remco

Morgen maar eens lezen, nu slapen.

Wat wil je HIER mee bedoellen!!!
En ik heb JOU niks gevraagd hoor.

afz anissa-------------
Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.


Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 06:57

asalaamoe alaikum anissa

 

ik denk dat remco bedoelt dat hij het morgen gaat lezen vandaag dus en nu gaat slapen als je kijkt hoe laat hij dit heeft getypt!!!

Geplaatst op: 26 augustus 2004 om 22:21 | IP Genoteerd

wasalaam najihaGeplaatst door: abdoe_allah
Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 16:30

hallo remco,

Eventjes tussendoor wat vind jij van de volgende verzen:Deut. 24:16?
Deut. 5:19?
Deut. 4:2?

groeten,
abdoe_allahGeplaatst door: ozgur
Geplaatst op: 27 augustus 2004 om 16:34

Salaam

Ik heb ooit eens van iemand dit gehoord:

Er gingen 15 soldaten naar het huis waar Jezus zat en er kwamen maar 14 eruit, dus een van de soldaten werd gevormd tot een dubbelganger van Jezus, en die gene die Jezus zou moeten zei zelfs : ik ben het niet, ik ben het niet en diegene werd gekruisigt, terwijl de echte door Allah naar de hemel werd gebracht.

Dus volgens de persoon van wie ik het hoorde zou het zo iets moeten zijn, weet iemand meer hierover?

 

 

 Geplaatst door: IHAEM
Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 08:46

Zou je eerst je bron kunnen vermelden? Met "ik heb het gehoord" kan ik niets.Geplaatst door: ozgur
Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 09:09

Salaam

 

Zoals ik zei ik heb dit gehoord, ik weet niet de bron, daarom VROEG ik weet iemand hier meer van!!!

Wasalaam

 Geplaatst door: *Anissa*
Geplaatst op: 31 augustus 2004 om 11:18

In eerste instantie geplaatst door Remco

Wat een reactie Anissa, een bericht dat onder de jouwe staat is niet per definitie aan jou gericht, het is gewoon algemeen bedoelt in dit geval. Oegt_najiha zegt precies wat ik bedoel met mijn bericht.

Ik ga het nu denk ik maar lezen, misschien straks een reactie.

hoi, Remco

Het was aleen een vergissing.
Messchien omdat ik nogal jong ben en dat de school is begonnen en ik schreef dat briefje al laat.Dus ik zag jou reactie "nu slapen, morgen lezen.
Dus ik dacht dat het een beledeging was voor mij.

whahaah oepssss  een vergissing! (sorry )

groetjes anissa-------------
Geloof in Allah en wees niet eigenwijs. Allah is de enige naar wie ik wijs.
Volg hem en je vindt de weg naar het paradijs.
Bid 5X per dag met een mooie glimlach.


Geplaatst door: Christian
Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 03:25

"Maar wat als Jezus (�sa�) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de grond onder de voeten van de Christenen. Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg, zonder inhoud."

Dat klopt maar de bijbel zegt ALS dat gebeurt zou zijn. In 1 korinti�rs 15:20-21 kun je lezen dat Jezus wel uit de doden opgewekt is.

In de Bijbel kunnen we ook lezen dat de Profeet Jezus (�sa�) niet gestorven is. Echt waar, het staat duidelijk beschreven. Alles wat ik in dit stuk vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen�..

kun je ons ook vertellen waar dat precies in de bijbel staat oegt_najiha?

Bewijzen tegen de 'kruisiging' & 'de opstanding' van Jezus
De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men via via hoorde. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. Dat ze (de discipelen) er persoonlijk niet bij zijn geweest staat in Marcus. Daar staat ��En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen�� (Marcus 14:50).

De discipelen zijn wel getuige geweest van de opstanding van Jezus. Lees dit maar in marcus 16:14-15

De discipelen die alles later te horen kregen (van), dachten dat hij dood was en geloofden niet dat hij leefde:
"�En toen zij hoorden, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet..." (Marcus 16:11)

Ik vind het een beetje vals dat je alleen maar bepaalde stukjes uit de bijbel citeert die door jou in het voordeel gebruikt kunnen worden. Zoals ik al zei komen de discipelen er later wel achter dat Jezus daadwerkelijk uit de doden opgestaan is doordat Jezus na zijn opstanding bij hen langs komt (marcus 16:14-15)

Eerst gaan we eens kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korinti�rs. Daar staat: ��Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt�� (1Korinti�rs 15:44)

Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden.


Het geestelijke lichaam bestaat uit geest en ziel, het natuurlijke lichaam (lees:Natuurlijk/aards) bestaat uit vlees bloed en botten.

Nu de opstanding van Jezus (�sa�).
Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens.
Als eerste. Het is een geschiedkundig feit dat een eeuw na Jezus (�sa�) veel christenen niet in een 'kruisiging' geloofden. De kruisiging is later door de kerk als een dogma (geloofsartikel) gepresenteerd waar iedere christen in moest geloven. In de brief van Paulus is hij zo zeker van de opstanding van Jezus (�sa�) dat hij het Christendom voor een valse godsdienst uitmaakt, indien deze beweerde dat Jezus niet is opgewekt

Ten eerste staat het niet in de bijbel dat het een geschiedkundig feit is dat er een eeuw na christus veel christenen niet in een kruisiging geloofden en dat de kruisiging later door de kerk als geloofsartikel gepresenteerd werd. Rond de tijd van Jezus waren de romeinen de baas in isra�l, en die gebruikten voornamelijk de methode 'kruisiging' als executie van de zwaarste criminelen rond die tijd. Dus de therm 'kruisiging' is geen geloofsartikel die door een of andere kerk bedacht is, maar een echte executie methode die uitgevonden is door de romeinen. Ook zou ik wel eens willen weten waar je deze informatie vandaan hebt.(ik neem aan dat je het ergens gelezen hebt.)   En dat laatste over paulus klopt wel.

�Als er geen opstanding van de doden is, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen een holle klank en uw geloof van nul en gener waarde. Dan blijkt zelfs dat we over God een valse verklaring hebben afgelegd, doordat we in Gods nadeel getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, iets wat hij niet gedaan k�n hebben als er geen opwekking van de doden bestaat. Want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkel waarde en zit u nog in zonde gevangen.� (I Korinti�rs 15:13-17)

Ik heb al eerder in mijn post gezegd dat dit stukje hypotetisch bedoeld was (kun je zien aan de ALS aan het begin van het stukje) dus hier hoef ik niet verder op in te gaan.

(Marcus 16:1-8)
Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.

Als je vanaf marcus 16:9 leest zul je lezen dat de maria's Jezus wel tegenkomen.

Samenvatting: Maria Magdalena, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (�sa�) nu niet tegen. Maar ��n engel.
Lees nu Lucas: ��En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt�� (Lucas 23:56b tot 24:12)
�En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, deelden zij dit alles mee aan al de anderen. Dit waren dan Maria Magdalena, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus).
Samenvatting: Zij waren Maria Magdale, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet ��n Engel maar twee Engelen. Ook hier kwamen zij Jezus (�sa�) niet tegen.
Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat dit vermoedens zijn, zoals de Qor�aan ook zegt: ��en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden��

Dus, dus een zei dat er maar een engel was en de ander zei dat er twee waren.. so what? Als de politie getuigen van een ongeluk ondervraagd zullen de verhalen ook van elkaar verschillen hoor. Je doet het nu net klinken alsof al die geschriften niet waar zijn omdat de een zegt dat er een engel was en de ander zegt dat er twee engelen waren. De geschriften bevestigen elkaar in grote lijnen wel en daar gaat het om.

Iets nieuws is hier ineens, dat Jezus (�sa�) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman (hovenier). Waarom?

hahahaha, wat een fantasie! Jesus goes undercover LOL. Dat is dus niet waar he, Maria weende en wenen betekent huilen. En als jij huilt kun je dingen dan goed zien met je ogen? Ik niet, ik zie dan alleen een vage waterige waas. Dus daarom is het logisch dat maria Jezus op het eerste gezicht niet herkende.

��Want zij kunnen niet meer sterven�� (Lucas 20:36)

Dit stukje slaat op de mensen die niet huwen en niet gehuwd worden, het heeft verder niets te maken met wat jij allemaal aan het vertellen bent. Ik zou het op prijs stellen als je in het vervolg hele versen tekst citeert die elkaar kunnen ondersteunen, want wat je nu doet is teksten gewoon uit hun context halen zodat je ze kunt gebruiken voor je eigen verhaal.

In Lucas kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat: ��zodat zij Hem niet herkenden��

Aangezien je zelf niet de moeite hebt genomen om het hele stukje te citeren maar alleen het gedeelte dat voor jou voordelig is, zal ik het hele vers maar even citeren.

En zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en gedachten wisselen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen zodat zij Hem niet herkenden (lucas 24:14-17)

Ik heb in het woordenboek opgezocht wat het woord "bevangen" betekent.

be'van.gen II verlegen, schuchter

In andere woorden ze waren te verlegen om een vreemde (in dit geval Jezus) recht in het gezicht te kijken.

Conclusie
We concluderen dat het verhaal over de kruisiging van Jezus (�sa�) zeer twijfelachtig is.

FOUT, JIJ concludeert dat, ik niet. Ik heb een deel van je verhaal weerlegt door de hele versen aan te halen in mijn post, iets wat jij maar zelden deed waardoor het misleidend over komt. (dit is dezelfde techniek die de athe�sten ook gebruiken om ons van ons geloof af te halen.) Maar omdat ik nu al een uur bezig ben moet ik nu stoppen met het uitpluisen van je verhaal omdat ik nog niet ontbeten heb. Maar als je echt denkt dat je met een bepaald gedeelte uit je verhaal, dat ik nog niet gelezen heb, een punt maakt vertel het me dan en ik zal het gedeelte onderzoeken.

Gods zegen

-Een christenGeplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 04:59

beste Christian,

je kan niet ontkennen dat er zoveel verhalen in de Bijbel zijn verteld over de kruisiging, welke is waar, weet niemand, wij moslims is het duidelijk dat de profeet Jezus niet gekruisigd is maar door Allah hem tot Zich heeft opgeheven. het verhaal van dat Jezus gekruisigd is, is op zeg een vervloeking, en dat staat zelfs in de Bijbel, lees dit stuk:�En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is�� (Deuteronomium 21: 22-23)

wat nog erger is dat christenen beweren dat Jezus voor de kruisiging heeft GEKOZEN voor de zondes van de mensheid. het ergste wat gezegd kan worden is dit, nl wat Paulus in de Bijbel zegt: �Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.� (Galaten 3:13)

WIJ MOSLIMS ZULLEN NOOIT ZULKE DINGEN DURVEN TE ZEGGEN, UIT RESPECT VOOR 1 VAN DE GROOTSTE BOODSCHAPPERS VAN ALLAH.

                                                                                                                                               -------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: Christian
Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 05:39

Beste Abou

En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is��

Dit klopt, alleen je laat het overkomen alsof Jezus daar de hele nacht heeft gehangen waardoor Jezus vervloekt werd, en dat is niet het geval. Als je lucas 23:44-56a leest dan lees je dat rond het zesde uur er een duisternis over het hele land kwam omdat de zon werd verduisterd (het was dus nog dag) dit duurde tot het negende uur. Gedurende die periode scheurde het voorhangels van de tempel ook doormidden en schreeuwde Jezus "Vader in uw handen beveel ik mijn geest" waarna hij stierf. Daarna lees je dat een man genaamd Jozef naar pilatus ging om naar het lichaam van Jezus te vragen. Deze stemde toe en Jozef wikkelde het lichaam in linnen en legde Hem in een rotsgraf. Dit gebeurde allemaal in ��n dag.

"worden is dit, nl wat Paulus in de Bijbel zegt: �Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.� (Galaten 3:13)"

Ik weet niet welke vertaling jij hebt, maar bij mij staat er het volgende "christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: vervloekt een ieder, die aan het hout hangt. (galaten 3:13-14) Volgens mij slaat dit niet helemaal op wat er in deuteronomium staat want Jezus heeft niet de hele nacht aan het kruis gehangen. Maar hij was op dat moment wel vervloekt omdat hij alle zonden van de mensheid op zich genomen had.

"wat nog erger is dat christenen beweren dat Jezus voor de kruisiging heeft GEKOZEN voor de zondes van de mensheid."

Dat beweren wij niet, dat beweerd de bijbel. Al in het oude testament wordt gesproken over een heilig lam dat komen zal om te sterven voor de zonden van de mens.

Gods zegen

-Een christenGeplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 06:08

In eerste instantie geplaatst door Christian

Beste Abou

En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is��

Dit klopt, alleen je laat het overkomen alsof Jezus daar de hele nacht heeft gehangen waardoor Jezus vervloekt werd, en dat is niet het geval. Als je lucas 23:44-56a leest dan lees je dat rond het zesde uur er een duisternis over het hele land kwam omdat de zon werd verduisterd (het was dus nog dag) dit duurde tot het negende uur. Gedurende die periode scheurde het voorhangels van de tempel ook doormidden en schreeuwde Jezus "Vader in uw handen beveel ik mijn geest" waarna hij stierf. Daarna lees je dat een man genaamd Jozef naar pilatus ging om naar het lichaam van Jezus te vragen. Deze stemde toe en Jozef wikkelde het lichaam in linnen en legde Hem in een rotsgraf. Dit gebeurde allemaal in ��n dag.

gegroet,

daar staat letterlijk: want een gehangene is  iets wat door God vervloekt is�, dus een gehangene is vervloekt, maakt niet uit Hoe? Wanneer? Hoe laat? Waar? 

In eerste instantie geplaatst door Christian

Maar hij was op dat moment wel vervloekt omdat hij alle zonden van de mensheid op zich genomen had.

dit bedoel ik, dus jullie geloven wel dat hij vervloekt is, en probeer het woord "vervloekt" niet goed te praten, we weten heel goed wat dat betekent, en het is in alle godsdienten de duivel die vervloekt is en daardoor de hel binnen zal treden, hoe kun je een vrome profeet als Jezus vergelijken met de duivel??? vervloekt wil zeggen dat er geen barmhartigheid van Allah op de vervloektene daalt, zoals de duivel, Allah zal hem nooit vergeven omdat ie vervloekt is. en als Allah iemand vervloekt, kan Allah niet terug op zijn woorden, want Allah maakt geen fouten en kan Zich niet vergissen, en Allah weet het verleden en de toekomst.-------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: Christian
Geplaatst op: 07 oktober 2004 om 08:00

Jezus heeft de vloek op zich genomen inderdaad, maar omdat hij zelf geen zonde heeft gepleegd in zijn leven had hij bepaalde rechten tegenover de duivel en hoefde hij dus niet voor eeuwig in de hel te blijven branden. Hij heeft de straf van de mensheid op zich genomen uit liefde voor de mensheid.

omdat de dood gerelateerd is aan zonde plegen, heeft Jezus ook de dood overwonnen door na 3 dagen weer uit het graf op te staan. Dit was mogelijk omdat Jezus zelf zonder zonden was. En omdat er nu voor onze zondes geboed is zal iedereen die in Jezus gelooft ook de dood overwinnen en wederopstaan in een nieuw leven.

Gods zegen

-Een christenGeplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 08:43

beste.......

okay een vraag he..waar staat dat allemaal in welke van de 1000000 bijbels........als je mij zou vragen waar het in de koraan staat hoef in maar in 1 te zoeken want er is er maar 1.....als ik jhou het zelfde zou vragen dan moet je je kapot zoeken...waar kinderbijbel...bijbel voor volwassene......dan zoek je je tog kapot sorriej hoor. maar dat is gewoon zo

MVG najihaGeplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 08:51

In eerste instantie geplaatst door Christian

Jezus heeft de vloek op zich genomen inderdaad, maar omdat hij zelf geen zonde heeft gepleegd in zijn leven had hij bepaalde rechten tegenover de duivel en hoefde hij dus niet voor eeuwig in de hel te blijven branden. Hij heeft de straf van de mensheid op zich genomen uit liefde voor de mensheid.

omdat de dood gerelateerd is aan zonde plegen, heeft Jezus ook de dood overwonnen door na 3 dagen weer uit het graf op te staan. Dit was mogelijk omdat Jezus zelf zonder zonden was. En omdat er nu voor onze zondes geboed is zal iedereen die in Jezus gelooft ook de dood overwinnen en wederopstaan in een nieuw leven.

Gods zegen

-Een christen

ik ben benieuwd hoe Remco hier overdenkt, of hij ook gelooft dat Jezus een vloek is (een vloek op zich genomen heeft, vervloekt is door God) , nogmaals wij moslims zullen zulke uitspraken over 1 van de grote profeten nooit durven doen.......-------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: Love_Islam
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 09:05

Selamu Alejkum we rahmetullah i barakatahoe

Alle tegenstrijdige dingen in de bijbel zijn ons nu bekend dat er fouten inzitten dat is opzich iedereen weet het we kunnen gewoon een simpele actie proberen en dat is dit haal een bijbel alleen in nederland haal er bijv 5 eentje uit rotterdam eentje uit amsterdam den haag groningen en leeuwarden alleen dat doe je en je ziet je vindt er verschillen dus als iets goddelijks is kan nooit vervalst worden dat ten eerste ten de 2de de koran 1400 jaar onveranderd wonderen van de koran genezing je kan niet bedenken hoe wonderbaarlijk het is en je kan het zelfde proberen maar de koran haal je uit 5verschillende landen dus niet 1 land nederland maar over de wereld laat staan de bijbel haal je alleen in nl en ziet verschilen dus christian remco een vraagje welke is betrouwbaarder iets wat 1400 jaar onveranderd is of iets dat al meerdere exemplaren heeft allah(swt)leidt wie hij wil goede sites voor jullie:http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/verschil bk/verschilbk.html

en wat de mensen over bijbel niet weten:http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/bijbel/bi jbelinhoud.html

ik hoop dat jullie dit aandachten zullen lezenGeplaatst door: Martinuzz
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:16
In eerste instantie geplaatst door oegt_najiha

.......als je mij zou vragen waar het in de koraan staat hoef in maar in 1 te zoeken want er is er maar 1.....als ik jhou het zelfde zou vragen dan moet je je kapot zoeken...waar kinderbijbel...bijbel voor volwassene......dan zoek je je tog kapot sorriej hoor. maar dat is gewoon zo

Valt wel mee hoor. De verschillen in tekst tussen moderne vertalingen van de bijbel zijn heel miniem. Dan heb ik het niet over een kinderbijbel, natuurlijk, want dat is geen echte bijbel, maar een boek waar speciaal voor kinderen verhalen uit de bijbel op een wat leesbaarder manier verteld worden. Overigens moet je de evangelies uit het nieuwe testament beter niet vergelijken met de Qur'�n maar eerder met de sunna: het gaat om overleveringen, in het geval van de evangeli�n zijn het vertellingen over Jezus opgeschreven door mensen die hem gekend hebben. Er zijn er meer dan er in het nieuwe testament staan, maar alleen deze 4 zijn erkend als canoniek, wat niet wegneemt dat er onnauwkeurigheden in kunnen staan en dat ze dus onderling wat kunnen verschillen.

Maar, om terug te komen op je vraag in welke bijbel je moet kijken: de moderne vertalingen zijn allemaal goed en redelijk overeenkomstig. Wel hebben niet alle kerken dezelfde bijbelboeken gecanoniseerd (als ge�nspireerd aanvaard; in Nederland betekent dit vooral dat de canon van de katholieke kerken groter is dan die in bijvoorbeeld de protestantse statenvertaling), maar de tekst in de boeken zelf is bij alle kerken hetzelfde.Geplaatst door: Martinuzz
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:35
In eerste instantie geplaatst door Love_Islam

 haal een bijbel alleen in nederland haal er bijv 5 eentje uit rotterdam eentje uit amsterdam den haag groningen en leeuwarden alleen dat doe je en je ziet je vindt er verschillen

Dat is dus wel onzin. De verschillen zijn verstaan uit keuzes die zijn gemaakt tijdens het vertalen. De oudere bijbelvertalingen waren doorgaans vertalingen van vertalingen en ook het vertaalwerk was niet altijd aanvaardbaar naar huidige normen. Alle huidige bijbels in het Nederlands zijn echter vertalingen van dezelfde Hebreeuws/Aramees en Griekse basisteksten. Net als bij de Qur'�n heeft het bij de joodse en christelijke boeken een tijd geduurd voordat ze bijeen gezet werden tot een geaccepteerd standaardwerk. Wat betreft het oude testament/Tenach gaat het om een hebreeuwse tekst, bij het nieuwe testament om een griekse tekst en in het geval van de Qur'�n om een arabische tekst (bij het hebreeuws en arabisch heeft men later ook nog de standaardtekst de juiste vocalisatie moeten geven).

Kortom: alle boeken hebben een aanvaarde standaard en de verschillen in de nederlandse versies zijn minieme verschillen als gevolg van vertaling. Dat geld voor de bijbel, maar evengoed voor de Qur'�n, waar naar mijn weten - in elk geval - 4 nederlandse vertalingen bestaan.Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:52
Er is sinds een paar weken ook een kinderkoran op de markt, de eerste ooit en in het nederlands.

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 19 oktober 2004 om 12:55

dat is leuk kimmie

die ene die is gebaseert op plaatjes???

was op het nieuws volgens mij???

MVG najihaGeplaatst door: Boedha
Geplaatst op: 12 december 2004 om 05:02

Mensen,

Nou geloof ik wel dat; dat wat je omgeving is jijzelf ook bent, maar dat je daarin zover moet gaan dat je hele literatuurstudies moet doen om voor je mening uit te komen' dan vraag ik me wel af inhoeverre je dan dan nog jou mening verkondigd.

Wanneer jezelf niets anders bent als de spreekbuis van teksten geschreven honderden jaren geleden wat voor een zin heeft je individuele bestaan dan nog. En dat geldt dan ook voor ook alles wat met dat bestaan samenhangt; de liefde die verkondigt voor Allah en je directe omgeving.

Inhoeverre zijn jullie verkondigers, vertalers, herhalers v/h woord lege hulzen die hun invulling zoeken in het woord van hun voorgangers omdat jullie zelf geen inhoud hebben.   

gr

Boedha

 Geplaatst door: Ni3met
Geplaatst op: 24 september 2005 om 02:54

Allaah heeft Boeken doen nederdalen op Zijn Profeten waarin Hij uiteengezet heeft wat Zijn bevelen en Zijn verboden, Zijn belofte en Zijn bedreiging. Zij zijn het Woord van Allaah in Werkelijkheid, zij zijn voortgekomen uit Hem zonder hoedanigheid t.a.v. het spreken. Hij heeft ze doen nederdalen als openbaring. Tot die Boeken behoren: de Tauraat (Thora), de Zaboer Boek der Psalmen), de Indjiel (Evangelieen) en de Qur'aan.

De Tauraat is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Tauraat doen nederdalen op hem die met Hem gesproken heeft Moesa (as). Hij bevat de verklaringvan de bepalingen van de Heilige Wet (Shari`ah), de ware leerstukken van Zijn welbehagen, de blijde aankondiging van het verschijnen van een Profeet uit de zonen van Isma`iel (as), onze Profeet (sas) en de aanwijzing dat Hij een nieuwe Shari`ah zou brengen, die de mensheid tot het verblijf van de heil zou leiden.

In de Qur'aan wordt vermeld dat de Tauraat die thans aanwezig is, onderhevig was geweest aan verdraaiing. E�n van de belangrijkste zaken in het geloof, het geloven in het Hiernamaals (het Paradijs, de Hel, wederopstanding etc.) wordt niet in de huidige Tauraat genoemd. In het laatste hoofdstuk wordt gesproken over de dood van Moesa (as), terwijl hij aan Moesa (as) zelf is geopenbaard.

De Zaboer is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Zaboer doen nederdalen Daawoed (as). Hij is een ontvouwing van de gebeden en lofprijzingen en vermaningen en wijsheiden. Er komen geen bepalingen van de Sharia`ah in voor omdat aan Daawoed (as) bevolen was de Shari`ah van Moesa (as) te volgen.

De Indjiel is een Boek uit de Boeken van Allaah. Hij heeft de Indjiel doen nederdalen Masieh `Iesa (as). Hij bevat verklaring van de werkelijkheden, de oproep aan de schepping tot de belijdenis van de eenheid van de Schepper, de afschaffing van sommige afgeleide bepalingen van de Tauraat, naar gelang van de behoefte en de blijde verkondiging van de zegel der Profeten.

Net als de Tauraat en Zaboer is de Indjiel verdraaid. De Indjiel die we tegenwoordig kennen bestaat uit vier Evangeli�n, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, genoemd naar hun schrijvers. Sommige van hen hebben de Profeet `Iesa nooit gezien. De Evangelie van elk van deze schrijvers heft de ander op t.a.v. vele vraagstukken. De christenen hebben honderden Evangeli�n gehad behalve deze vier, maar meer dan 200 jaar na `Iesa (as) ten hemel was opgenomen, hebben christelijke geleerden besloten hetgeen buiten deze vier valt te verwerpen, om zich te bevrijden van de veelheid van de onderlinge opheffingen en om te ontkomen aan de overvloed van strijdigheden en tegenspraken.

De Qur'aan is het Edelste Boek dat Allaah heeft doen nederdalen op de edelste van Zijn Profeten, Muhammad (sas). Hij is het laatst nedergedaalde Boek van de Goddelijke Boeken.

De Qur'aan is het grootste van de wonderen omdat hij een verstandelijke teken is dat blijven zal zolang de tijd duurt.

bron: www.geocities.com-------------


Geplaatst door: Pfarrer
Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:28
In eerste instantie geplaatst door abdoe_allah

salaam oulikoum zuster,

Echt goed dat iemand de moeite doet om dit alles ff op een rijtje te zetten.
Goed stukje, ik zou eens willen zien wat de christenen op dit forum te zeggen hebben als ze uberhaupt nog iets te zeggen hebben.

wassalaam,

 

Te lang stuk. Als ik tijd heb ga ik er nog wel eens voor zitten, maar ik heb nu geen tijd. Diagonaal lezend lijkt het me een stuk dat vol clich�'s staat, die allemaal al eens ontzenuwd zijn. Maar moet ik even de tijd voor hebben, wat ik nu niet heb. I'll be back.Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:30
In eerste instantie geplaatst door abdoe_allah

In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

salaam alikoem

Ik heb een vraagje hierover.
Waarom wouden ze de profeet Isa (jezus) doden en kruizigen?

groetjes anissa

De joden wilden Jezus (vzmh) doden omdat hij zich de mesias noemde. En dat was een grote leugen en belediging voor de joden. Volgens hun zeggen voldeed Jezus niet aan alle profeties die de messias had moeten vervullen. Dus Jezus beledigde indirect de gehele joodse gemeenschap en hun geschriften. Want de messias was volgens de joodse geschriften iemand die hun zou bevrijden en de vijand zou vernietigen (om het maar ff zo te zeggen). Een soort militair persoon.Juist.....en door dit punt begrijp ik dus niet waarom de chistenen zo achter de joden aan blijven lopen.

Met mohammed (vzmh) is ongeveer bijna hetzelfde gebeurt. Omdat mohammed predikte dat Jezus wel de messias was accepteerde ze hem niet en werden ze zijn vijand. Dit is een van de belangerijkste redenen waarom mohammed niet is geaccepteerd. De 2e rede is omdat mohammed door ALLAH's openbaringen de qibla heeft verandert naar mekka. Dit was onacceptabel voor de Joden. Jeruzalem was de stad waar hun godsdient uitgroeide tot wat het is.

wassalaam,Geplaatst door: pietjepuk
Geplaatst op: 24 september 2005 om 04:40
In eerste instantie geplaatst door *Anissa*

[QUOTE=Remco]Morgen maar eens lezen, nu slapen.

Wat wil je HIER mee bedoellen!!!
En ik heb JOU niks gevraagd hoor.

afz anissa

Beste anissa, Remco bedoelt hiermee dat hij het morgen gaat lezen maar eerst gaat slapen. Niet zo heel moeilijk.Geplaatst door: Ni3met
Geplaatst op: 24 september 2005 om 09:08
Beste Pietjepuk, Anissa heeft een jaar geleden haar excuses al aangeboden. Niet zo heel moeilijk.

-------------


Geplaatst door: M.D.F
Geplaatst op: 04 november 2005 om 04:19

Zijn geboorte

Bethlehem in Efratha, u bent ��n van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. (Micha 5:1)

De profeet Micha profeteert 650 jaar voor Zijn komst, dat de beloofde Messias geboren zal worden in Bethlehem. het is algemeen bekend dat Jezus inderdaad in Bethlehem geboren is.

Zijn lijden en sterven

Waarschijnlijk zijn de wonderlijkste voorzeggingen met betrekking tot de Messias wel de profetie�n omtrent zijn verwerpen en zijn lijden. Een van de meest opmerkelijke passages betreffende zijn verwerping vinden we in Jesaja 53. In dit gedeelte spreekt de profeet over zijn verwerping door de Joden, wat op zich opmerkelijk is, aangezien Jesaja een Joodse profeet was die deze woorden schreef tenminste 700 jaar voor Christus werd geboren. Jesaja voorzegde dat zijn volk de man zou vermoorden naar wie het juist had uitgekeken. (Jesaja 53:1-3) Daarnaast werd hier nog voorzegd dat de Joden deze man zouden verwerpen omdat hij niet de koninklijke luister bezat die zij van hem verlangden. Jesaja zei dat hij zou worden 'veracht en verstoten' en dat is inderdaad gebeurd. In dit gedeelte wordt de geloofwaardigheid besproken van de Messias als de persoon die zich zou opofferen voor de verdorvenheid en slechtheid van zijn medemens:

'nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen' (Jesaja 53:4-6)

Dit is precies op toepassing van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit 700 jaar voor zijn komst al opgeschreven is.

De manier van sterven

Jezus vertelde zijn discipelen dat zijn lijden ook in de psalmen werd voorzegd (Lucas 24:44-46). Een van de duidelijkste profetieën vinden we in Psalm 22, die meer dan 1000 jaar voor Christus door koning David werd geschreven. David beschrijft gebeurtenissen die hijzelf niet kan hebben meegemaakt, omdat ze buiten zijn ervaringswereld lagen.

De psalmen werden aanvaard als het woord van God en David had 'in de geest' gesproken, zoals de oude rabbijnse scholen erkenden. De psalmist geeft een gedetailleerde, nauwkeurige voorzegging van iemands kruisiging. Hij spreekt over het lijden van de Messias alsof hij met Hem aan het kruis hing, Zijn pijnen voelde en de mensen en gebeurtenissen rond Hem zag. Sprekend in de geest van de Messias zegt David: 'Als water ben ik uitgestort', doelende op de overvloedige transpiratie van iemand die in de brandende zon hangt. 'En al mijn beenderen zijn ontwricht': dit is een van de ondraaglijkste aspecten van de kruisiging: de gewrichtsbanden worden uitgerekt en de beenderen schieten uit hun gewrichten.

Hij vertelt van de ontzettende dorst: 'mijn tong kleeft aan mijn gehemelte'. Toen Jezus aan het kruis hing zei Hij: 'Mij dorst'.

'Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad' (Psalm 22:15-19).

Het woord 'hond' was een onder de joden gebruikelijk woord voor heiden; Jezus was bij zijn kruisiging inderdaad omringd door heidenen. Naakt werd Hij aan het kruis gehangen; deze passage spreekt van de schande der kruisiging. Aan de voet van het kruis dobbelden de soldaten om zijn gewaad.

Hoe volmaakt deze passage al is door haar profetische nauwkeurigheid, zij wint nog aan belangrijkheid wanneer we beseffen dat in de tijd dat David dit schrijft de kruisiging nog niet werd gebruikt als methode om te straffen. In die tijd werden de Joden door steniging ter dood gebracht. Pas omstreeks 200 v Chr. Toen de Romeinen deze wrede praktijken gingen toepassen, raakte het kruisigen op grote schaal in zwang. Dat is dus 800 jaar na deze profetie.

Deze gedeeltes zijn slechts een fractie van de voorspellingen die er in het Oude Testament over Jezus gedaan zijn. In totaal zijn er ongeveer 60 Messiaanse profetieën gedaan en 270 die er mee samenhangen. En al deze profetieën wijzen naar ��n persoon: Jezus Christus.

Vaak wordt beweerd dat de profetie�n achteraf in de bijbelboeken zijn geschreven. Dit is echter totaal onmogelijk omdat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, al rond 250 vC gereed was.

In de profetie�n hebben we een duidelijk en objectief bewijsstuk in handen dat laat zien dat Jezus werkelijk was wie Hij altijd beweerde te zijn, nl de verlosser van deze wereld.

 

de situatie na de kruisiging van Jezus
het lichaam van Jezus werd, naar Joods gebruik in linnen doeken gewikkeld. Hierna werd het lichaam in een massief rotsgraf bijgezet. Voor de ingang van dit graf werd met behulp van hefbomen een loodzware steen van rond de twee ton gerold. Ook werd er nog een Romeinse wacht bij het graf neergezet ter bewaking van het graf. Op het graf zat een merkzegel, dit zegel werd geplaatst ter voorkoming van grafschennis. De Romeinse wacht bewaakte het graf met gevaar voor eigen leven, in het geval van grafschennis kon het hun letterlijk de kop kosten. Toch bleek na 3 dagen dat de steen was weggerold en dat het graf leeg was.

was het graf wel leeg?
de volgelingen van Jezus beweerden dat het graf leeg was en dat Jezus uit de dood was opgestaan. Als het graf  in tegenstelling tot hun bewering niet leeg zou zijn, dan zou deze bewering nog geen uur stand kunnen houden. Wat was er simpeler voor de Joodse autoriteit om die beweringen te kop in te drukken, dan om te laten zien dat het graf niet leeg was. Maar dat konden ze niet, want het graf w�s leeg.

wat is er met het lichaam gebeurd?
Blijft dus de vraag over wat er met het lichaam gebeurd is, of mensen hebben het lichaam weggehaald, of God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Maar welke mensen dan. Zijn vijanden? Die waren maar al te blij dat hij in het graf lag. Zijn vrienden dan. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Ze waren erg ontmoetigd en dachten dat met zijn dood alles voorbij was. Zouden die werkelijk in staat zijn geweest de hele antieke wereld op zijn kop te zetten, en zelfs bereid zijn geweest zich in de arena�s voor de leeuwen te laten werpen als ze wisten dat hun boodschap een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk en dat is het ook. Nee, de enigste conclusie lijkt te zijn dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

Hij is gezien
In een van de brieven in het Nieuwe Testament wordt een heel rijtje mensen genoemd aan wie Jezus is verschenen:

I Corinthi�rs 15: 5-7
�Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door maar liefst 500 broeders tegelijk. hoewel enkelen al gestorven zijn, leven de meesten nog�

Interessant detail in dit bijbelvers is dat hij door 500 man tegelijk gezien is, en ... de meesten zijn nog steeds in leven. Dus, lijkt de schrijver te zeggen, als u mij niet gelooft, het bewijs loopt overal rond. Ga het maar vragen aan degenen die het gezien hebben. Ook dit lijkt toch wel een ijzersterk bewijs te zijn voor het feit dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus van voor de dood van Jezus vergelijkt met die van na de verschijningen is er een wereld van verschil. De ene dag waren ze nog bang en verborgen ze zich; de volgende dag gingen ze confrontatie aan met een vijandig publiek door (hoe kan het ook anders) te verkondigen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Niets kon hun meer stoppen: de gevangenis niet, lijfstraffen niet, zelfs de dood niet. Inderdaad hebben 11 van de 12 discipelen het met de dood moeten bekopen dat ze dit tegen de wil van de autoriteiten in bleven verkondigen:

 

Matthe�s:

het zwaard

Thomas:

speerstoot

Petrus:

gekruisigd

Andreas:

gekruisigd

Jacobus, de broeder van Jezus:

gestenigd

Johannes:

natuurlijke dood

Jacobus, de zoon van Zebede�s:

het zwaard

Thadde�s:

gedood door pijlen

Simon:

gekruisigd

Filippus:

gekruisigd

Jacobus, de zoon van Alfe�s:

gekruisigd

Bartholome�s:

gekruisigd

 

 

zouden ze werkelijk bereid zijn geweest te sterven voor een boodschap die een leugen was, terwijl ze ook nog w�sten dat het een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk. Nee, er moet iets anders met deze mensen gebeurd zijn. En wat kan dat anders zijn dat ze Jezus in levende lijve hebben gezien na zijn opstanding uit de dood. Er is geen enkele andere verklaring voor deze gedragsverandering te bedenken.

Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden:

Jakobus
Jakobus was een broer van Jezus. In de evangelie�n lezen we dat zijn broers niet veel van Jezus moesten hebben, ze schaamden zich zelfs voor Hem. Later wordt deze man gestenigd omdat hij een volgeling van diezelfde Jezus geworden is. hij was zelfs de leider van de kerk in Jeruzalem. hoe is die enorme ommezwaai te verklaren?. Het enige bevredigende antwoord lijkt te zijn dat hij Jezus na zijn opstanding heeft ontmoet. (I Corinthi�rs 15:7 �Hij is gezien door Jakobus�)

Judas
ook Judas (niet Judas Iskariot de verrader van Jezus) was een broer van Jezus en voor hem geldt hetzelfde als voor Jakobus. Voor zijn dood sceptisch en negatief, na de opstanding veranderd en volgeling van Jezus geworden. Hij heeft de brief van Judas geschreven. in de aanhef van deze brief noemt hij zich �Judas, een dienstknecht van Jezus Christus�. Opnieuw een wel heel wonderlijke transformatie en eigenlijk niet op een andere manier te verklaren dan ... u weet het wel.

Paulus
Een ander voorbeeld is Paulus, de schrijver van het grootste deel van het Nieuwe Testament, die in het begin de nieuw ontstane kerk zwaar vervolgde en christenen zelfs ombracht. Later werd hij een vurig volgeling van Jezus. Maar die ommekeer is zo speciaal dat daar een heel item aan gewijd wordt

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend volgelingen. En twintig jaar daarna had dit geloof het keizerlijke paleis te Rome al bereikt. Hoe is de razendsnelle opkomst van het christendom middenin de vijandig gezinde Joodse wereld te verklaren zonder de opstanding van Jezus?

we moeten hierbij bedenken dat Jezus slechts drie jaar rondgetrokken had, dat Hij een aantal mensen uit de lagere standen om zich heen verzamelt had, dat Hij zich problemen met de overheid op de hals haalde en dat Hij tenslotte werd gekruisigd, net als duizenden andere Joodse mannen die rond die tijd ter dood gebracht werden.

En toch worden tienduizenden mensen enkele weken na die tijd volgeling van diezelfde Jezus. De beste verklaring voor deze massale bekering is de opstanding van Jezus uit de dood. Een andere re�le mogelijkheid lijkt er niet te zijn.

Verandering in sociale structuren
De razendsnelle opkomst van het Christendom wordt extra indrukwekkend als je bedenkt dat de nieuwe Joodse volgelingen bereid waren alle Joodse instellingen en structuren op te geven.

In de tijd van Jezus waren de Joden voor een periode van meer dan 700 jaar vervolgd geweest achtereenvolgens door de Assyri�rs, de Babyloni�rs, de Perzen, de Grieken en tijdens het leven van Jezus door de Romeinen. Grote aantallen Joden waren verstrooid en leefden in deze landen als gevangenen.

Vandaag de dag zijn er nog steeds Joden terwijl er geen Hethieten, Perizieten, Babyloni�rs, Assyri�rs, Ammonieten enz meer bestaan. Waarom bestaan deze volken niet meer? Omdat deze volken door andere naties gevangen genomen werden, gemengde huwelijken sloten en hun identiteit als volk kwijtraakten. Dit in tegenstelling tot de Joden. De dingen die de Joden joods maakten waren ongelooflijk belangrijk voor hun en werden dan ook in stand gehouden, zelfs in ballingschap. De Joden gaven deze structuren door aan hun kinderen en vierden ze elke sabbat. Ze wisten dat als ze dit niet zouden doen er spoedig geen Joden meer zouden bestaan, ze zouden in de cultuur van de overheersers worden opgenomen.

Een andere reden waarom deze sociale instellingen zo belangrijk voor hen waren is dat ze geloofden dat ze door God aan hen waren toevertrouwd. Ze geloofden dat ze door deze dingen prijs te geven het risico zouden lopen dat hun ziel na de dood naar de hel zou gaan.

En dan verschijnt Jezus op het toneel, een onaanzienlijke rabbi uit Nazareth. Hij onderwijst slechts drie jaar en sterft roemloos aan een kruis. En toch zijn slechts enkele weken na zijn dood duizenden mensen bereid alle unieke Joodse structuren op te geven voor deze man en beweren ze dat Hij de initiatiefnemer is van een nieuw geloof.

Hoe is dit te verklaren? De enige overtuigende verklaring is dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

bekende mensen over de opstanding

Lord Darling, oud-opperrechter van Engeland:

�de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter wereld tot een andere conclusie zou kunnen komen dan dat het verhaal van de opstanding de waarheid is�

Chuck Colson, oud medewerker van Nixon ten tijde van het Watergate schandaal. Daarna christen geworden:

�Ik bevond me temidden van de machtigste mannen ter wereld maar de waarheid konden we niet tegenhouden (Colson doelt hier op het watergate-schandaal waar men trachtte de waarheid te verdoezelen). Als het verhaal van de opstanding niet waar zou zijn, zouden die eerste discipelen er nooit zo lang aan hebben kunnen vasthouden. Er zou altijd wel iemand opdagen die met het bewijs van het tegendeel op de proppen kwam�

Thomas Arnold, schrijver van het beroemde driedelige werk �de geschiedenis van Rome�:

�Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de argumenten van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te schatten; ik ken geen enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van een onbevooroordeeld onderzoeker door beter en vollediger argumenten wordt bewezen, dan het grote teken van God aan ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan�

Dr Simon Greenleaf, een van de grootste rechtsgeleerden die Amerika ooit heeft gehad:

�De opstanding van Christus is ��n van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs zoals die worden toegepast in gerechtshoven�

Pinchas Lapide, een vooraanstaand Joods-Orthodox wetenschapper:

�als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond alles te laten voor wat het was en uit wanhoop naar Galilea te vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun meester verraden en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden overgelaten, plotseling konden veranderen in een sterke zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat om na Pasen met veel meer succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan voldoet geen enkel visioen of hallunicatie om zo�n radicale verandering te verklaren�

de apostel Paulus, schrijver van het grootste deel van het NT:

�als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken; dan is het zinloos in Hem te geloven�Geplaatst door: shade
Geplaatst op: 01 december 2005 om 12:39
�De Kruisiging van Jezus�


Jezus is nooit gekruisigd want hij heeft nooit bestaan. Voor alle leugens (en meer) over deze god-man van het ChristenDOM, zie:

www.jesusneverexisted.com
Geplaatst door: Christian
Geplaatst op: 01 december 2005 om 13:56

In eerste instantie geplaatst door shade

�De Kruisiging van Jezus�


Jezus is nooit gekruisigd want hij heeft nooit bestaan. Voor alle leugens (en meer) over deze god-man van het ChristenDOM, zie:

www.jesusneverexisted.com


 

Jezus word ook in de Koran vermeld, Als het bestaan van Jezus een leugen is, Dan verkoopt de Koran ook leugens wanneer het over Jezus spreekt.

Beetje nadenken he...Geplaatst door: Linda
Geplaatst op: 01 december 2005 om 14:50

Beste Christian,

ik geloof niet dat Shade een moslim is, ik heb al meerdere berichten van hem gelezen en volgens mij is hij anti-geloof. Wat jammer is voor hem, maar dat is zijn keuze.

Vriendelijke groeten,

LindaGeplaatst door: Linda
Geplaatst op: 01 december 2005 om 14:51
Ik bedoel voor haar, heb net gezien dat ze een vrouw is. Ook ik ben soms te snel met posten.


Geplaatst door: Christian
Geplaatst op: 02 december 2005 om 01:07
ok


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 03 december 2005 om 08:29
MDF heeft hier een glashelder betoog neergezet! Dit goed overdenkend is
ongeloof in dood en opstanding van Jezus geen kwestie meer van niet
kunnen maar niet willen geloven. Maar evengoed zien we pas
wat waar is als God zelf ons ziende maakt...


Geplaatst door: Sunni_Side_Up
Geplaatst op: 04 januari 2006 om 17:03

Een van de meest ongelovige pagans heeft hier ooit eens heldere ingevingen gehad. (over kunnen en willen geloven)

Het was de Chineese wijsgeer die in Europa wordt aangeduid met de naam Confusius. Hij sprak:

Niemand is zo doof als wie niet wil horen, en niemend is zo blind als wie niet wil zien.

 Sunni_Side_Up

 
Druk de pagina | Sluit venster