Islaam.nl

Profeetschap

Profeetschap

Geloof in alle profeten.

In islaam is een profeet een persoon die gekozen is door Allah om Zijn boodschap en leiding aan de mensen over te brengen. Allah heeft vele profeten naar vele volkeren gestuurd om hen te leiden. Allah stuurt profeten uit Zijn barmhartigheid en Zijn rechtvaardig­heid. Allah is Barmhartig omdat Hij Zijn schepselen wil leiden, en Hij is Rechtvaardig omdat Hij leiding geeft alvorens te belonen of te straffen in het leven hierna.

Een moslim moet geloven in alle profeten, zoals Abraham, Ishmael, Jake, Mozes, Jezus en Mohammed. Dit is essentieel omdat islaam de laatste godsdienst is, gezonden voor alle volkeren en alle rassen. De Islaam omvat zo alle vooraf geopenbaarde religies. Zelfs het woord 'islaam' is niet betrekkelijk, want het betekent letterlijk 'overgave aan Allah'. Dat de islaam de vooraf geopenbaarde godsdiensten omvat, is noodzakelijk om een wereld-broederschap te vestigen. Geef je over aan Allah en je bent een moslim. Geloof in alle profeten en je bent een moslim. Geloof in alle geopenbaarde boeken en je bent een moslim.

Een moslim respekteert alle profeten evenveel. Als Mozes wordt genoemd, dan zegt een moslim ""vrede zij met hem"". Als Jezus wordt genoemd, dan zegt een moslim ""vrede zij met hem"". Als Mohammed wordt genoemd, dan zegt een moslim ""vrede zij met hem"". Waarom? Alle profeten werden gezonden door Allah en een moslim geeft zich over aan Allah. Daarom moet een moslim alle profeten aksepteren en respekteren.


Mohammed, de laatste profeet.

Het onderscheid tussen Mohammed, vrede zij met hem, en de ande­re profeten is: Mohammed is een wereld-profeet, oftewel gezonden voor alle volkeren. Andere profeten zijn nationale profeten: elke werd naar een bepaald volk gestuurd. Het andere verschil is dat Mohammed, vrede zij met hem, de laatste profeet is.

 
Mohammed, de wereldprofeet.

Het bewijs dat Mohammed, vrede zij met hem, een wereld-profeet is, is dat islaam de enige godsdienst is die de gelovigen gebiedt om in alle voorgaande profeten en geopenbaarde boeken te geloven. Geen enkele_ profeet gebood zijn volgelingen om in vorige profeten te ge­loven. In islaam ben je geen moslim als je niet gelooft in Jezus,Mozes, Jakob en andere profeten. Dit is het bewijs dat islaam het ge­loof voor iedereen is en het laatste geloof.

De voorafgaande geopenbaarde godsdiensten waren als het ware een inleiding tot de islaam. Ze maakten de weg vrij voor de laatste wereldgodsdienst en ze bereidden de volkeren psychisch en spiritueel voor om de islaam te ontvangen, 's werelds laatste godsdienst.

De taak van de profeet.

In islaam draagt de profeet de woorden van Allah over aan de men­sen om hen te leiden van onwetendheid naar bewustzijn, van duis­ternis naar het licht. De mens opzichzelf kan geen onderscheiden maken tussen goed en kwaad. Kijk naar de wereld om ons heen: ieder volk heeft haar eigen waarden, die vaak botsen met de waar­den van andere volkeren. En beiden beweren dat ze juist zijn. Kijk naar het Oosten en het Westen: ieder heeft een eigen economisch, sociaal, politiek en filosofisch systeem dat volledig indruist tegen dat van de ander. En beiden zijn overtuigd van hun eigen gelijk! En de filosofen: elk van hen heeft een waardetheorie en elk van hen start daarbij met het ontkennen van andermans theorie. Waar is het nu fout? Wat is goed en wat is slecht? De geschiedenis laat ons zien dat de mens alleen geen uiteindelijke antwoorden kan geven op de­ze vragen.

Daarom heeft Allah profeten gezonden. Allah wilde de mens leiden; helpen; zijn problemen voor hem oplossen en de hoogste mate van geluk voor het grootste aantal mensen verzekeren.

 
De wonderen van profeten.

Volgens de islaam is een profeet iemand met de hoogste moraal en de beste manieren. Hij is zo omdat hij als voorbeeld dient voor zijn volgelingen. Allah gaf iedere profeet een of meer wonderen , om daarmee de mensen meer te overtuigen. Mozes had zijn wonderen; Jeszus had zijn wonderen; Mohammeds wonder was de heilige

qor'aan zelf. Dit was omdat de islaam de laatste godsdienst was en dus haar wonder eeuwigdurend moest zijn. Een andere reden is waarschijnlijk dat deze laatste godsdienst een geestelijk en ideolo­gisch wonder nodig had, meer dan een bovennatuurlijk wonder.

Het wonder van de profeet Mohammed,

Omdat de profeten voor Mohammed, vrede zij met hem, aleen voor hun eigen volk waren gestuurd, waren hun wonderen alleen tijde­lijk en bovennatuurlijk. Deze profeten werden gezonden naar een bepaald volk en voor een bepaalde tijd. Er was een wonder nodig om deze mensen, op die plaats en in die tijd te overtuigen. In het geval van Mohammed, vrede zij met hem, die voor alle mensen, van alle plaatsen en ten alle tijden was gestuurd, moest er een wonder zijn dat overtuigend zou zijn voor alle mensen, van alle plaatsen en ten alle tijden. Dit geldt voor de heilige qor'aan, wegens de onweer­legbare stijl, de manier waarop alle vorige profeten en alle voor­gaande geopenbaarde godsdiensten en boeken omvat worden, aan­gezien alle zaken van het leven behandeld worden.

Bovendien voorspelde de qor'aan de overwinning voor de islaam, ten tijde van de moeilijkste omstandigheden voor Mohammed, vre­de zij met hem. En, de qor'aan is het enige boek waaraan, met de wil van Allah, geen enkel woord veranderd is. De qor'aan bestaat in de originele stijl, zonder enige bewerkingen.

We zeiden dat Mohammed, vrede zij met hem, de laatste profeet is. En, na Mohammed, vrede zij met hem, heeft geen enkel geestelijk gezond persoon ooit beweerd dat hij een door Allah gezonden pro­feet was. De boodschap van Mohammed is niet slechts beperkt be­doeld voor maar één stam, land of volk, maar bedoeld voor alle mensen over heel de wereld.

 (Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)