Islaam.nl

Soenna

Profetische traditie (Soenna)

De tweede bron van de islam is de overlevering van de Profeet Mo­hammed, vrede zij met hem. Deze overlevering bestaat uit de woor­den van de Profeet, vrede zij met hem, zijn daden en zijn stilzwij­gende goedkeuring bij daden van andere mensen.

De overlevering, van de Profeet is nodig voor de moslims om te we­ten hoe bepaalde waken uit de qor'aan, bijvoorbeeld het gebed en de bedevaart, precies uitgevoerd moeten worden. En ook is de overle­vering van de Profeet soms nodig om een qor'aanvers uit te leggen.

De overlevering van de Profeet, oftewel de 'soenna' is de tweede bron voor de islam en er wordt de hoogste waarde aan gehecht door de moslims.

(Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)

Op een praktisch niveau hebben we de Soenna nodig om er achter te komen, hoe wij de belangrijke verplichtingen zoals Salaat, het vasten in de Ramadan en de Hadj moeten verrichten. Voor zulke daden van aan­bidding mag er niets aan de Soenna toegevoegd worden, maar er mag ook niets weggelaten worden. Dus zonder het gedetailleerde voorbeeld van de Profeet en zijn instructies kunnen we de Qor'aan niet in alle opzichten toepassen. Bijvoorbeeld, in de Qor'aan staat dat wij de Salaat of het gebed moeten verrichten.

De Profeet laat ons zien hoe dat moet en draagt ons op: ""Bid zoals je mij hebt zien bidden."" Er mag niets aan deze manier om het gebed te verrichten toegevoegd of weggelaten worden. De Qor'aan draagt ons op de Hadj te verrichten en de weldaad daarvan te onder­gaan. De Profeet laat ons zien hoe we de Hadj moeten uitvoeren en beveelt ons: ""Neem mij als voorbeeld voor het uitvoeren van de riten van de pelgrimage."" De pelgrims moeten daarom de Hadj op dezelfde manier uitvoeren als hij het deed en mogen slechts de variaties aan­brengen, die hij toestond. De Qor'aan vertelt ons dat de Moslims over­leg met elkaar plegen om hun zaken te behartigen. De Soenna laat ons zien hoe dat ging en gedaan kan worden.