Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

”De Kruisiging van Jezus”

 Post Reply Post Reply Pagina  <12
Schrijver
M.D.F Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 03 november 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 4
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote M.D.F Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: ”De Kruisiging van Jezus”
    Geplaatst op: 04 november 2005 om 04:19

Zijn geboorte

Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. (Micha 5:1)

De profeet Micha profeteert 650 jaar voor Zijn komst, dat de beloofde Messias geboren zal worden in Bethlehem. het is algemeen bekend dat Jezus inderdaad in Bethlehem geboren is.

Zijn lijden en sterven

Waarschijnlijk zijn de wonderlijkste voorzeggingen met betrekking tot de Messias wel de profetieën omtrent zijn verwerpen en zijn lijden. Een van de meest opmerkelijke passages betreffende zijn verwerping vinden we in Jesaja 53. In dit gedeelte spreekt de profeet over zijn verwerping door de Joden, wat op zich opmerkelijk is, aangezien Jesaja een Joodse profeet was die deze woorden schreef tenminste 700 jaar voor Christus werd geboren. Jesaja voorzegde dat zijn volk de man zou vermoorden naar wie het juist had uitgekeken. (Jesaja 53:1-3) Daarnaast werd hier nog voorzegd dat de Joden deze man zouden verwerpen omdat hij niet de koninklijke luister bezat die zij van hem verlangden. Jesaja zei dat hij zou worden 'veracht en verstoten' en dat is inderdaad gebeurd. In dit gedeelte wordt de geloofwaardigheid besproken van de Messias als de persoon die zich zou opofferen voor de verdorvenheid en slechtheid van zijn medemens:

'nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen' (Jesaja 53:4-6)

Dit is precies op toepassing van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit 700 jaar voor zijn komst al opgeschreven is.

De manier van sterven

Jezus vertelde zijn discipelen dat zijn lijden ook in de psalmen werd voorzegd (Lucas 24:44-46). Een van de duidelijkste profetieën vinden we in Psalm 22, die meer dan 1000 jaar voor Christus door koning David werd geschreven. David beschrijft gebeurtenissen die hijzelf niet kan hebben meegemaakt, omdat ze buiten zijn ervaringswereld lagen.

De psalmen werden aanvaard als het woord van God en David had 'in de geest' gesproken, zoals de oude rabbijnse scholen erkenden. De psalmist geeft een gedetailleerde, nauwkeurige voorzegging van iemands kruisiging. Hij spreekt over het lijden van de Messias alsof hij met Hem aan het kruis hing, Zijn pijnen voelde en de mensen en gebeurtenissen rond Hem zag. Sprekend in de geest van de Messias zegt David: 'Als water ben ik uitgestort', doelende op de overvloedige transpiratie van iemand die in de brandende zon hangt. 'En al mijn beenderen zijn ontwricht': dit is een van de ondraaglijkste aspecten van de kruisiging: de gewrichtsbanden worden uitgerekt en de beenderen schieten uit hun gewrichten.

Hij vertelt van de ontzettende dorst: 'mijn tong kleeft aan mijn gehemelte'. Toen Jezus aan het kruis hing zei Hij: 'Mij dorst'.

'Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad' (Psalm 22:15-19).

Het woord 'hond' was een onder de joden gebruikelijk woord voor heiden; Jezus was bij zijn kruisiging inderdaad omringd door heidenen. Naakt werd Hij aan het kruis gehangen; deze passage spreekt van de schande der kruisiging. Aan de voet van het kruis dobbelden de soldaten om zijn gewaad.

Hoe volmaakt deze passage al is door haar profetische nauwkeurigheid, zij wint nog aan belangrijkheid wanneer we beseffen dat in de tijd dat David dit schrijft de kruisiging nog niet werd gebruikt als methode om te straffen. In die tijd werden de Joden door steniging ter dood gebracht. Pas omstreeks 200 v Chr. Toen de Romeinen deze wrede praktijken gingen toepassen, raakte het kruisigen op grote schaal in zwang. Dat is dus 800 jaar na deze profetie.

Deze gedeeltes zijn slechts een fractie van de voorspellingen die er in het Oude Testament over Jezus gedaan zijn. In totaal zijn er ongeveer 60 Messiaanse profetieën gedaan en 270 die er mee samenhangen. En al deze profetieën wijzen naar één persoon: Jezus Christus.

Vaak wordt beweerd dat de profetieën achteraf in de bijbelboeken zijn geschreven. Dit is echter totaal onmogelijk omdat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, al rond 250 vC gereed was.

In de profetieën hebben we een duidelijk en objectief bewijsstuk in handen dat laat zien dat Jezus werkelijk was wie Hij altijd beweerde te zijn, nl de verlosser van deze wereld.

 

de situatie na de kruisiging van Jezus
het lichaam van Jezus werd, naar Joods gebruik in linnen doeken gewikkeld. Hierna werd het lichaam in een massief rotsgraf bijgezet. Voor de ingang van dit graf werd met behulp van hefbomen een loodzware steen van rond de twee ton gerold. Ook werd er nog een Romeinse wacht bij het graf neergezet ter bewaking van het graf. Op het graf zat een merkzegel, dit zegel werd geplaatst ter voorkoming van grafschennis. De Romeinse wacht bewaakte het graf met gevaar voor eigen leven, in het geval van grafschennis kon het hun letterlijk de kop kosten. Toch bleek na 3 dagen dat de steen was weggerold en dat het graf leeg was.

was het graf wel leeg?
de volgelingen van Jezus beweerden dat het graf leeg was en dat Jezus uit de dood was opgestaan. Als het graf  in tegenstelling tot hun bewering niet leeg zou zijn, dan zou deze bewering nog geen uur stand kunnen houden. Wat was er simpeler voor de Joodse autoriteit om die beweringen te kop in te drukken, dan om te laten zien dat het graf niet leeg was. Maar dat konden ze niet, want het graf wás leeg.

wat is er met het lichaam gebeurd?
Blijft dus de vraag over wat er met het lichaam gebeurd is, of mensen hebben het lichaam weggehaald, of God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Maar welke mensen dan. Zijn vijanden? Die waren maar al te blij dat hij in het graf lag. Zijn vrienden dan. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Ze waren erg ontmoetigd en dachten dat met zijn dood alles voorbij was. Zouden die werkelijk in staat zijn geweest de hele antieke wereld op zijn kop te zetten, en zelfs bereid zijn geweest zich in de arena’s voor de leeuwen te laten werpen als ze wisten dat hun boodschap een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk en dat is het ook. Nee, de enigste conclusie lijkt te zijn dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

Hij is gezien
In een van de brieven in het Nieuwe Testament wordt een heel rijtje mensen genoemd aan wie Jezus is verschenen:

I Corinthiërs 15: 5-7
“Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door maar liefst 500 broeders tegelijk. hoewel enkelen al gestorven zijn, leven de meesten nog”

Interessant detail in dit bijbelvers is dat hij door 500 man tegelijk gezien is, en ... de meesten zijn nog steeds in leven. Dus, lijkt de schrijver te zeggen, als u mij niet gelooft, het bewijs loopt overal rond. Ga het maar vragen aan degenen die het gezien hebben. Ook dit lijkt toch wel een ijzersterk bewijs te zijn voor het feit dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus van voor de dood van Jezus vergelijkt met die van na de verschijningen is er een wereld van verschil. De ene dag waren ze nog bang en verborgen ze zich; de volgende dag gingen ze confrontatie aan met een vijandig publiek door (hoe kan het ook anders) te verkondigen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Niets kon hun meer stoppen: de gevangenis niet, lijfstraffen niet, zelfs de dood niet. Inderdaad hebben 11 van de 12 discipelen het met de dood moeten bekopen dat ze dit tegen de wil van de autoriteiten in bleven verkondigen:

 

Mattheüs:

het zwaard

Thomas:

speerstoot

Petrus:

gekruisigd

Andreas:

gekruisigd

Jacobus, de broeder van Jezus:

gestenigd

Johannes:

natuurlijke dood

Jacobus, de zoon van Zebedeüs:

het zwaard

Thaddeüs:

gedood door pijlen

Simon:

gekruisigd

Filippus:

gekruisigd

Jacobus, de zoon van Alfeüs:

gekruisigd

Bartholomeüs:

gekruisigd

 

 

zouden ze werkelijk bereid zijn geweest te sterven voor een boodschap die een leugen was, terwijl ze ook nog wísten dat het een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk. Nee, er moet iets anders met deze mensen gebeurd zijn. En wat kan dat anders zijn dat ze Jezus in levende lijve hebben gezien na zijn opstanding uit de dood. Er is geen enkele andere verklaring voor deze gedragsverandering te bedenken.

Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden:

Jakobus
Jakobus was een broer van Jezus. In de evangelieën lezen we dat zijn broers niet veel van Jezus moesten hebben, ze schaamden zich zelfs voor Hem. Later wordt deze man gestenigd omdat hij een volgeling van diezelfde Jezus geworden is. hij was zelfs de leider van de kerk in Jeruzalem. hoe is die enorme ommezwaai te verklaren?. Het enige bevredigende antwoord lijkt te zijn dat hij Jezus na zijn opstanding heeft ontmoet. (I Corinthiërs 15:7 “Hij is gezien door Jakobus”)

Judas
ook Judas (niet Judas Iskariot de verrader van Jezus) was een broer van Jezus en voor hem geldt hetzelfde als voor Jakobus. Voor zijn dood sceptisch en negatief, na de opstanding veranderd en volgeling van Jezus geworden. Hij heeft de brief van Judas geschreven. in de aanhef van deze brief noemt hij zich “Judas, een dienstknecht van Jezus Christus”. Opnieuw een wel heel wonderlijke transformatie en eigenlijk niet op een andere manier te verklaren dan ... u weet het wel.

Paulus
Een ander voorbeeld is Paulus, de schrijver van het grootste deel van het Nieuwe Testament, die in het begin de nieuw ontstane kerk zwaar vervolgde en christenen zelfs ombracht. Later werd hij een vurig volgeling van Jezus. Maar die ommekeer is zo speciaal dat daar een heel item aan gewijd wordt

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend volgelingen. En twintig jaar daarna had dit geloof het keizerlijke paleis te Rome al bereikt. Hoe is de razendsnelle opkomst van het christendom middenin de vijandig gezinde Joodse wereld te verklaren zonder de opstanding van Jezus?

we moeten hierbij bedenken dat Jezus slechts drie jaar rondgetrokken had, dat Hij een aantal mensen uit de lagere standen om zich heen verzamelt had, dat Hij zich problemen met de overheid op de hals haalde en dat Hij tenslotte werd gekruisigd, net als duizenden andere Joodse mannen die rond die tijd ter dood gebracht werden.

En toch worden tienduizenden mensen enkele weken na die tijd volgeling van diezelfde Jezus. De beste verklaring voor deze massale bekering is de opstanding van Jezus uit de dood. Een andere reële mogelijkheid lijkt er niet te zijn.

Verandering in sociale structuren
De razendsnelle opkomst van het Christendom wordt extra indrukwekkend als je bedenkt dat de nieuwe Joodse volgelingen bereid waren alle Joodse instellingen en structuren op te geven.

In de tijd van Jezus waren de Joden voor een periode van meer dan 700 jaar vervolgd geweest achtereenvolgens door de Assyriërs, de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en tijdens het leven van Jezus door de Romeinen. Grote aantallen Joden waren verstrooid en leefden in deze landen als gevangenen.

Vandaag de dag zijn er nog steeds Joden terwijl er geen Hethieten, Perizieten, Babyloniërs, Assyriërs, Ammonieten enz meer bestaan. Waarom bestaan deze volken niet meer? Omdat deze volken door andere naties gevangen genomen werden, gemengde huwelijken sloten en hun identiteit als volk kwijtraakten. Dit in tegenstelling tot de Joden. De dingen die de Joden joods maakten waren ongelooflijk belangrijk voor hun en werden dan ook in stand gehouden, zelfs in ballingschap. De Joden gaven deze structuren door aan hun kinderen en vierden ze elke sabbat. Ze wisten dat als ze dit niet zouden doen er spoedig geen Joden meer zouden bestaan, ze zouden in de cultuur van de overheersers worden opgenomen.

Een andere reden waarom deze sociale instellingen zo belangrijk voor hen waren is dat ze geloofden dat ze door God aan hen waren toevertrouwd. Ze geloofden dat ze door deze dingen prijs te geven het risico zouden lopen dat hun ziel na de dood naar de hel zou gaan.

En dan verschijnt Jezus op het toneel, een onaanzienlijke rabbi uit Nazareth. Hij onderwijst slechts drie jaar en sterft roemloos aan een kruis. En toch zijn slechts enkele weken na zijn dood duizenden mensen bereid alle unieke Joodse structuren op te geven voor deze man en beweren ze dat Hij de initiatiefnemer is van een nieuw geloof.

Hoe is dit te verklaren? De enige overtuigende verklaring is dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

bekende mensen over de opstanding

Lord Darling, oud-opperrechter van Engeland:

“de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter wereld tot een andere conclusie zou kunnen komen dan dat het verhaal van de opstanding de waarheid is”

Chuck Colson, oud medewerker van Nixon ten tijde van het Watergate schandaal. Daarna christen geworden:

“Ik bevond me temidden van de machtigste mannen ter wereld maar de waarheid konden we niet tegenhouden (Colson doelt hier op het watergate-schandaal waar men trachtte de waarheid te verdoezelen). Als het verhaal van de opstanding niet waar zou zijn, zouden die eerste discipelen er nooit zo lang aan hebben kunnen vasthouden. Er zou altijd wel iemand opdagen die met het bewijs van het tegendeel op de proppen kwam”

Thomas Arnold, schrijver van het beroemde driedelige werk ‘de geschiedenis van Rome’:

“Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de argumenten van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te schatten; ik ken geen enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van een onbevooroordeeld onderzoeker door beter en vollediger argumenten wordt bewezen, dan het grote teken van God aan ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan”

Dr Simon Greenleaf, een van de grootste rechtsgeleerden die Amerika ooit heeft gehad:

“De opstanding van Christus is één van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs zoals die worden toegepast in gerechtshoven”

Pinchas Lapide, een vooraanstaand Joods-Orthodox wetenschapper:

“als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond alles te laten voor wat het was en uit wanhoop naar Galilea te vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun meester verraden en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden overgelaten, plotseling konden veranderen in een sterke zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat om na Pasen met veel meer succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan voldoet geen enkel visioen of hallunicatie om zo’n radicale verandering te verklaren”

de apostel Paulus, schrijver van het grootste deel van het NT:

“als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken; dan is het zinloos in Hem te geloven”

Terug naar boven
shade Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 30 november 2005
Online status: Offline
Berichten: 25
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote shade Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 12:39
”De Kruisiging van Jezus”


Jezus is nooit gekruisigd want hij heeft nooit bestaan. Voor alle leugens (en meer) over deze god-man van het ChristenDOM, zie:

www.jesusneverexisted.com


Terug naar boven
Christian Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 16
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Christian Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 13:56

In eerste instantie geplaatst door shade

”De Kruisiging van Jezus”


Jezus is nooit gekruisigd want hij heeft nooit bestaan. Voor alle leugens (en meer) over deze god-man van het ChristenDOM, zie:

www.jesusneverexisted.com


 

Jezus word ook in de Koran vermeld, Als het bestaan van Jezus een leugen is, Dan verkoopt de Koran ook leugens wanneer het over Jezus spreekt.

Beetje nadenken he...

Terug naar boven
Linda Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 25 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 58
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Linda Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 14:50

Beste Christian,

ik geloof niet dat Shade een moslim is, ik heb al meerdere berichten van hem gelezen en volgens mij is hij anti-geloof. Wat jammer is voor hem, maar dat is zijn keuze.

Vriendelijke groeten,

Linda

Terug naar boven
Linda Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 25 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 58
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Linda Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 14:51
Ik bedoel voor haar, heb net gezien dat ze een vrouw is. Ook ik ben soms te snel met posten.
Terug naar boven
Christian Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 16
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Christian Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 december 2005 om 01:07
ok
Terug naar boven
postpentacost Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 2164
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote postpentacost Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 03 december 2005 om 08:29
MDF heeft hier een glashelder betoog neergezet! Dit goed overdenkend is
ongeloof in dood en opstanding van Jezus geen kwestie meer van niet
kunnen maar niet willen geloven. Maar evengoed zien we pas
wat waar is als God zelf ons ziende maakt...
Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 04 januari 2006 om 17:03

Een van de meest ongelovige pagans heeft hier ooit eens heldere ingevingen gehad. (over kunnen en willen geloven)

Het was de Chineese wijsgeer die in Europa wordt aangeduid met de naam Confusius. Hij sprak:

Niemand is zo doof als wie niet wil horen, en niemend is zo blind als wie niet wil zien.

 Sunni_Side_Up

 

Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  <12

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.156 seconden.